fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Wyrównanie pensji członka rady nadzorczej ze składkami ZUS

123RF
Pracodawca ma obowiązek uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne wypłacone wyrównania wynagrodzenia członkom rady nadzorczej.

Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie w decyzji z 2 października 2015 r. (WPI/200000/ 43/1047/2015).

Podstawowym celem działalności spółki wnioskującej o wydanie interpretacji jest wykonywanie powierzonych jej przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej: unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości i porządku, cmentarzy komunalnych, zieleni gminnej i innych. W spółce działa rada nadzorcza, powołana uchwałą na kadencję w latach 2012–2015. W uchwale określono zasady wynagradzania członków rady nadzorczej. Od powołania do wygaśnięcia kadencji przysługuje im wynagrodzenie stanowiące iloczyn ustalonego w uchwale wskaźnika procentowego oraz podstawy – kwoty bazowej, za którą przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

W czerwcu 2015 r. spółka otrzymała opinię prawną, z której wynikało, że kwotę bazową przyjmowaną do wyliczania miesięcznego wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinno stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Oznaczało to, że w 2015 r. taką podstawą powinno być przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2014 r. Inaczej też powinno być w latach poprzednich. W związku z tym spółka podjęła decyzję o wyrównaniu członkom rady nadzorczej wynagrodzenia miesięcznego za poszczególne nieprzedawnione miesiące.

Ponieważ od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu, spółka naliczyła od wypłaconego  w sierpniu 2015 r. wyrównania wynagrodzenia należnego za okres od sierpnia 2012 r. do czerwca 2015 r. składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Wnioskodawca zwrócił się w związku z tym z pytaniem, czy naliczenie składek społecznych powinno objąć wyrównanie za okres sprzed 1 stycznia 2015 r. Wskazał, że jego zdaniem podstawę do naliczenia wszystkich składek powinna stanowić cała kwota wyrównania wynagrodzenia, niezależnie od tego, iż przeważająca wartość wynagrodzenia dotyczy okresu sprzed objęcia członków rad nadzorczych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

ZUS wskazał, że w myśl art. 6 ust. 1 pkt 22 i art. 13 pkt 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. członkowie rady nadzorczej podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeśli są wynagradzani z tego tytułu, od dnia powołania do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 18 ust. 4 pkt 10 wskazanej ustawy w związku z jej art. 4 pkt 9 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania, łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku. W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny, ZUS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Komentarz eksperta

dr Marcin Wojewódka radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

Należy się zgodzić z interpretacją przepisów dokonaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawie oskładkowania wynagrodzenia wyrównawczego wypłaconego członkom rady nadzorczej w spółce wnioskodawcy. Wynagrodzenie, które dostały te osoby, zostało im bowiem wypłacone w okresie obowiązywania przepisów dotyczących oskładkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. W takiej sytuacji istotny jest moment, kiedy wynagrodzenie fizycznie zostało wypłacone członkowi rady nadzorczej, a nie okres, za który to świadczenie przysługuje. Katalog osób objętych obowiązkiem emerytalnym i rentowym został enumeratywnie wyliczony w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. Ostatnia zmiana w tym katalogu nastąpiła 1 stycznia 2015 r., kiedy wciągnięto na tę listę członków rad nadzorczych. Dzięki temu nie ma wątpliwości, że wynagrodzenie otrzymane w sierpniu 2015 r. podlega oskładkowaniu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA