fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Inwestycje

PARP rozdysponuje 1,87 mld euro z Inteligentnego rozwoju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponuje 1,87 mld euro z programu "Inteligentny rozwój".
Bloomberg
W okresie 2014–2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podzieli 1,87 mld euro z programu „Inteligentny rozwój", koncentrując się na wsparciu firm.

Agencja pozostanie więc jedną z dwóch najważniejszych instytucji krajowych, obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dzielących pieniądze europejskie dla przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zajmie się podziałem dotacji (i pomocy zwrotnej) z 12 części (działań i poddziałań) programu operacyjnego „Inteligentny rozwój", który w latach 2014–2020 zastąpił program „Innowacyjna gospodarka".

Na co euro z UE?

PARP będzie dysponowała pieniędzmi na: wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, finansowanie innowacyjnej działalności małych i średnich firm, wsparcie promocji oraz umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw oraz współpracę w ramach krajowego systemu innowacji. Zdecydowana większość pieniędzy dzielonych przez PARP przyjmie, tak jak w okresie 2007–2013, formę bezzwrotnych dotacji. Z 1,87 mld euro z UE dzielonych przez PARP w programie „Inteligentny rozwój" aż 1,5 mld euro przyjmie formę grantów, a pozostałe 368,5 mln euro postać tzw. pomocy zwrotnej, m.in. pożyczek i wejść kapitałowych.

Głównymi odbiorcami pomocy oferowanej przez Agencję będą nadal mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Inne podmioty, które będą mogły sięgnąć za pośrednictwem PARP po środki z nowego programu dla firm, to: jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja publiczna oraz sieci aniołów biznesu, fundusze kapitału zalążkowego i koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych.

Tegoroczne konkursy

Zgodnie z harmonogramem naborów w programie „Inteligentny rozwój" zatwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Agencja ogłosi w br. sześć konkursów. Ich łączna pula wyniesie prawie 700 mln zł.

Najważniejszym z nich będzie ten dotyczący „Badań na rynek" z budżetem 500 mln zł. W tej części programu, na którą ogółem przeznaczono nieco ponad 1 mld euro, chodzi o podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich firm poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. W przypadku „Badań na rynek" konkurs ma być ogłoszony w lipcu, a wnioski od firm PARP zacznie przyjmować w sierpniu (koniec naboru nastąpi we wrześniu).

Również w lipcu agencja ogłosi konkurs na „Bony na innowacje dla MŚP" z budżetem 46,1 mln zł. Chodzi o wsparcie udzielane na finansowanie usług dla firm z sektora MŚP realizowanych przez jednostkę naukową, a przyczyniających się do rozwoju ich produktów bądź usług. PARP wnioski zacznie przyjmować w sierpniu i będzie je można składać do grudnia br.

We wrześniu PARP ogłosi konkurs na dotacje na ochronę własności przemysłowej. Wnioski będzie przyjmować od października br. do marca 2016 r. To pieniądze (50 mln zł) dla sektora MŚP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

W październiku Agencja ogłosi też nabory wniosków na proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla małych i średnich firm (budżet 31,3 mln zł) oraz umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (pula 41 mln zł).

A koniec roku (grudzień) przyniesie ogłoszenie konkursu w instrumencie 4 Stock, który ma zapewnić wsparcie dla MŚP w dostępie do rynku kapitałowego. Na początek przeznaczono na to 10 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2016 r. i potrwa do marca.

STRONY KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

- „Inteligentny rozwój": www.poir.gov.pl

- „Infrastruktura i środowisko 2014–2020": www.pois.gov.pl

- „Polska cyfrowa": www.popc.gov.pl

- „Wiedza, edukacja rozwój": www.power.gov.pl

- „Polska wschodnia": www.polskawschodnia.gov.pl

- „Pomoc techniczna 2014–2020": www.popt.gov.pl

- Europejskiej pomocy finansowej na lata 2014–2020 poświęcona jest też strona http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opinia

Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W rozpoczętej właśnie perspektywie finansowej UE planujemy oprzeć system wsparcia dla przedsiębiorców na mechanizmie stałego i ciągłego programowania. Nie zabraknie skierowanych do firm instrumentów o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R), przede wszystkim działań pilotażowych, które pozwolą przetestować, jak w laboratorium, nowe i ryzykowne pomysły. Znaczącą rolę odegra tu ocena, która angażując zaplecze eksperckie i wykorzystując specjalistyczną metodykę badań, na bieżąco dostarczać będzie wiedzy w zakresie efektów wsparcia udzielanego ze środków UE. W kończącej się perspektywie PARP wprowadziła wiele usprawnień decydujących o efektywności wdrażania programów. Wynikiem tych działań jest polepszenie jakości i szybkości obsługi beneficjentów. Indywidualne podejście, opiekun projektu, wsparcie eksperckie pracowników PARP – to tylko niektóre z propozycji i sprawdzonych już działań, które agencja zaproponuje przedsiębiorcom w kolejnych uruchamianych instrumentach. W programie „Inteligentny rozwój" będziemy wdrażać m.in. nowy mechanizm „Badania na rynek" wspierający innowacje co najmniej na skalę kraju jako wynik prac B+R. Ponadto chcemy wspierać projekty pod hasłem „Biznes dla biznesu". W ramach tego rodzaju wsparcia będziemy stymulować prywatne podmioty rynku kapitałowego do większego zainteresowania się finansowaniem projektów firm.

Promocja oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw

Na wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw PARP ma prawie 150 mln euro z UE. Tego typu działania Agencja będzie wspierać poprzez dwie części programu „Inteligentny rozwój". Pierwsza to poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL z pulą 100 mln euro. Pomoc trafi do firm uczestniczących w branżowych programach promocji oraz tych o charakterze ogólnym. Instrument ma promować marki polskich produktów poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu firm posiadających innowacyjny produkt/usługę, eksportujących i prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową. Drugi mechanizm to poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne. Celem jest przyśpieszenie rozwoju polskich przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii (m.in. informatyki i biotechnologii), w szczególności w obszarach wskazanych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Pomoc zostanie skierowana do firm z sektora MŚP posiadających potencjał do szybkiego wzrostu. Projekt Polskie Mosty Technologiczne będzie realizowany we współpracy z wiodącymi zagranicznymi organizacjami otoczenia biznesu działającymi w krajach najbardziej zaawansowanych pod względem rozwoju technologii.

Nie tylko dofinansowanie, ale i pomoc zwrotna

Choć większość pomocy udzielanej przez PARP w programie „Inteligentny rozwój" przyjmie formę bezzwrotnych dotacji, to jednak Agencja zaoferuje też tzw. pomoc zwrotną. Taką postać będą miały trzy instrumenty pozostające w gestii PARP. Chodzi o poddziałanie 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter, poddziałanie 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu – Biznest oraz Fundusz Pożyczkowy Innowacji (poddziałanie 3.1.3). Starter ma na celu wsparcie tworzenia nowych firm innowacyjnych poprzez działalność instytucji wspierających, np. akceleratorów technologicznych, centrów transferu technologii i innowacji, funduszy seedowych czy inkubatorów inwestycyjnych. Zwrotna pomoc trafi więc do funduszy kapitału zalążkowego, a za ich pośrednictwem do firm. Z kolei Biznest ma na celu aktywizację rynku inwestorów prywatnych oraz wsparcie kapitałowe najbardziej obiecujących projektów przy zastosowaniu grupowego (syndykatowego) modelu inwestowania. Za grupowe uznaje się przedsięwzięcie, w które zainwestuje minimum trzech aniołów biznesu. Trzeci mechanizm – Fundusz Pożyczkowy Innowacji – zaoferuje pożyczki spółkom kapitałowym na uruchomienie działalności oraz wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa polegające np. na zwiększeniu mocy produkcyjnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA