fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Klaster Kluczowy - konkurs ministra gospodarki

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęło konkurs, którego celem jest wybór najważniejszych, z punktu widzenia gospodarki i jej rozwoju, sieci powiązań działających w kraju.

Zgodnie z założeniami, wytycznymi, a także pewnymi oczekiwaniami krajowy klaster kluczowy ma być siecią powiązań o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Klaster będzie identyfikowany na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

Na potrzeby tego konkursu klaster rozumiany jest jako geograficzne skupisko niezależnych podmiotów, reprezentujących określoną specjalizację gospodarczą, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości. Współpraca w ramach klastra ma charakter sformalizowany, jest realizowana w wymiarze zarówno wertykalnym, jak i horyzontalnym i jest ukierunkowana na osiągnięcie założonych wspólnych celów. Klaster stanowi źródło korzyści i tworzy nową wartość dla wszystkich typów podmiotów uczestniczących w nim, takich jak przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, administracja publiczna oraz pozostałe organizacje wspierające.

Z kolei koordynator klastra (instytucja, która ma prawo złożyć wniosek w konkursie) to osoba prawna, która organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań, przepływów wiedzy i współpracy w klastrze, a także świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w danym skupisku. Koordynator reprezentuje klaster w relacjach zewnętrznych, zajmuje się bieżącą jego administracją i realizuje inne funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania porozumienia.

Warto zaznaczyć, że uzyskanie statusu klastra może przynieść wymierne korzyści. To do tej grupy będzie np. skierowane tzw. działanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych" programu „Inteligentny rozwój". Przewiduje ono wsparcie dla projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ich strukturze na rynkach międzynarodowych. Już w tym roku na dofinansowanie takich projektów zarezerwowano 41 mln zł. A pierwszy konkurs ma zostać ogłoszony w październiku (rozpoczęcie naboru wniosków w listopadzie).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA