fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Poręczenie jako zabezpieczenie wadium w przetargu

www.sxc.hu
Jeżeli przedsiębiorca nie chce udzielić zabezpieczenia bezpośrednio w pieniądzu, ma prawo przedstawić gwarancję lub poręczenie. Tego ostatniego nie zawsze muszą udzielać banki lub kasy oszczędnościowo-kredytowe. Firmy mogą także skorzystać z usług instytucji poręczeniowych współpracujących z PARP.

Poręczenie wadium to jedna z ostatnich instytucji, jakie pojawiły się w ofercie firm poręczeniowych (funduszy doręczeniowych) współpracujących z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Chodzi tu o instytucje, które spełniają kryteria i działają zgodnie ze standardami stworzonymi dla tzw. krajowego systemu usług. Wśród nich działają różne instytucje. Takie, które udzielają np. preferencyjnych pożyczek, inwestują w innowacyjne, obiecujące przedsięwzięcia i udzielają poręczeń. Do tej pory te ostatnie reklamowane były przede wszystkim pod kątem dostępu do środków na nowe inwestycje. I oczywiście nadal mogą być tak wykorzystywane. Chodzi więc o stworzenie możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki takiej firmie, która chciałaby się rozwijać, ale ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń oraz krótką historię działalności (brak historii kredytowej) nie jest wiarygodnym klientem dla banku.

Jednak takie wykorzystanie poręczenia nie wyczerpuje jego możliwości. Wybrane instytucje świadczą bowiem usługę poręczenia wadium. Zgodnie z obowiązującym prawem jest to jak najbardziej możliwe. A wynika to z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2014 r., poz. 1804).

Zgodnie z art. 45 ust. 6 pierwszej z nich wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (pkt 5).

Jak widać, przepis ten wymienia nie tylko banki i firmy ubezpieczeniowe jako uprawnione do udzielania poręczeń lub gwarancji, ale także inne podmioty w kontekście ustawy o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z przywołanym tam artykułem 6b w zakresie realizacji jej zadań agencja może udzielać pomocy finansowej m.in. podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego. Takie wsparcie wolno przeznaczyć na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu, z którego ten podmiot:

- udziela pożyczek,

- udziela poręczeń,

- obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we wczesnej fazie rozwoju,

- dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami.

I właśnie udzielane poręczenia mogą znaleźć zastosowanie także przy przetargach, realizując instytucję wadium.

Na pewno jest to dobre lub przynajmniej godne rozważenia rozwiązanie dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy:

- chcą brać udział w wielu przetargach jednocześnie,

- nie mają wolnych środków na wpłatę wadium,

- nie chcą zamrażać gotówki.

W tej chwili poręczenie wadium mają w swojej ofercie następujące fundusze poręczeniowe:

- Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych,

- Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych,

- Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu,

- Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych,

- Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy,

- Fundacja – Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Działdowska Agencja Rozwoju.

Każda z nich przygotowała własną ofertę, więc w szczegółach mogą się one nieco różnić. Przykładowo, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych oferuje maksymalną kwotę jednostkowego poręczenia 500 tys. zł, przy maksymalnej łącznej wysokości poręczeń udzielonych jednej osobie na poziomie 1 mln zł. Poręczenie może pokrywać 100 proc. wartości wadium. Prowizja za pojedyncze poręczenie w ramach pakietu do trzech miesięcy wynosi do 1 proc. kwoty poręczenia (minimum 100 zł).

Z kolei Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego udziela poręczeń zapłaty wadium jednorazowo lub w ramach pakietu wadialnego (po przyznaniu limitu pakietu wadialnego przedsiębiorca otrzymuje dowolną liczbę poręczeń aż do wyczerpania kwoty limitu), gdzie kwota jednorazowego poręczenia wynosi maksymalnie 300 tys. zł, a limit pakietu maksymalnie 500 tys. zł (poręczenie może pokrywać 100 proc. wartości wadium). Także w tym wypadku prowizja za udzielenie poręczenia wynosi 1 proc. sumy poręczenia jednorazowego lub 1 proc. kwoty przyznanego limitu, nie mniej jednak niż 100 zł.

Dane teleadresowe wymienionych instytucji można znaleźć na stronie www.ksu.parp.gov.pl.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA