fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Rada nie decyduje o egzekucji opłat dodatkowych

Fotorzepa/Pasterski Radek
Rada miejska nie może decydować, w jaki sposób ściągnąć od kierowcy opłatę dodatkową za parkowanie w płatnej strefie – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Prokurator okręgowy zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwałę rady miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania. Zażądał stwierdzenia nieważności jednego z zapisów, który w jego ocenie, naruszał ustawę o drogach publicznych.

Zapis mówił, iż opłata dodatkowa podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zdaniem prokuratora, rada miejska, w ramach przyznanych jej ustawą kompetencji nie miała prawa do określania trybu egzekucji opłat dodatkowych za tego rodzaju usługi, a jej działanie stanowiło przekroczenie delegacji ustawowej.

Organ był zdania, że ogólną zasadą obowiązującą kierowców jest konieczność ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Rodzajem sankcji administracyjnej za uchylanie się od uiszczenia opłaty przewidzianej za parkowanie jest pobieranie opłaty dodatkowej. Prokurator przypomniał, że ustawa o drogach przyznała radzie miejskiej wyłącznie upoważnienie do regulowania kwestii wysokości opłaty dodatkowej, która nie może przekraczać pięćdziesiąt złotych oraz sposobu jej pobierania. W terminie "sposób pobierania" nie mieści się jednak uprawnienie do regulowania trybu postępowania, w przypadku niewykonania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej. Można tylko określić czynności, jakie prowadzą do uiszczenia przez parkującego należnej opłaty.

Zdaniem organu, zapis który uchwaliła rada miasta znalazł już się wcześniej w ustawie o drogach publicznych. Zatem organ powtórzył uregulowanie ustawowe, czym naruszył zasady techniki prawodawczej.

W odpowiedzi na skargę, pełnomocnik prezydenta miasta podzielił stanowisko prokuratora.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 30 stycznia 2015 roku uchylił część uchwały. Przypomniał za prokuratorem, że ustawa o drogach publicznych upoważnia radę gminy jedynie do ustalenia wysokości opłaty dodatkowej, a także sposobu jej pobierania. W tym zakresie nie mieści się więc kompetencja do uregulowania trybu postępowania w przypadku niewykonania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej, czyli do wskazania metody, czynności prowadzących do wyegzekwowania uiszczenia przez parkującego należnej opłaty. Zatem regulacja uchwały, określająca tryb egzekucji opłat dodatkowych stanowi, jak trafnie wskazał prokurator, przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o drogach publicznych.

Tryb egzekucji opłat dodatkowych został przewidziany odrębnie w ustawie która stanowi, iż wraz z odsetkami za zwłokę, opłaty dodatkowe oraz kary pieniężne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Tym samym, jak wskazano w skardze, powtarzanie w uchwale uregulowania ustawowego stanowi nie tylko naruszenie techniki prawodawczej, ale jest istotnym naruszeniem prawa, albowiem doszło do uregulowania materii uregulowanej aktem wyższego rzędu, tj. ustawą (III SA/Wr 817/14).

Wyrok jest nieprawomocny. Przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA