fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Obywatel Unii Europejskiej też ma prawo wybierać wójta

Obywatel Unii Europejskiej może głosować w wyborach samorządowych
www.sxc.hu
Obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, jeżeli zostaną wpisani – na swój wniosek – do rejestru wyborców.

Tak.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy ?z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (dalej k.w.) prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do rady gminy ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy. Udział w wyborach wójta w danej gminie może wziąć osoba mająca prawo wybierania rady tej gminy. Natomiast w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa może uczestniczyć tylko obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa. Oznacza to, że obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi mogą głosować w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Warunkiem jest uzyskanie przez nich wpisu do stałego rejestru wyborców prowadzonego w gminie. Takie osoby nie mają natomiast czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa.
Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Taki wniosek powinien być zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (dalej: rozporządzenie). Do wniosku trzeba dołączyć kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Polski (zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia). Dokumenty niesporządzone w języku polskim powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Zgodnie z art. 23 k.w. i § 8 rozporządzenia dane dotyczące cudzoziemców wpisanych do rejestru na ich wniosek są wprowadzane przez wójta do systemu informatycznego zorganizowanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i służącego do przekazywania innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych dotyczących obywateli tych państw wpisanych do rejestru wyborców. Wójt zawiadamia właściwego wojewodę o wprowadzeniu do systemu informatycznego danych tych osób nie później niż piątego dnia po dokonaniu tej czynności.
podstawa prawna: art. 10, art. 18-20, art. 23 ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (DzU nr 21, poz. 112 ze zm.)
podstawa prawna: rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (DzU nr 158, poz. 941 ze zm.).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA