fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontrola z NFZ: Kto jest uprawniony do inspekcji

Kontrolerami są upoważnieni pisemnie pracownicy oddziału Funduszu. Tylko zupełnie wyjątkowo mogą to być osoby spoza niego.
Kontrolerzy obowiązani są okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową kontrolera lub dowód osobisty – jeżeli nie jest on pracownikiem NFZ, oraz zawiadomienie o kontroli, które powinno zawierać: wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli, nazwę podmiotu kontrolowanego, przedmiot i zakres kontroli oraz miejsce przeprowadzania kontroli wraz z terminem jej rozpoczęcia i zakończenia.W razie nieokazania dokumentów świadczeniodawca ma prawo odmówić dopuszczenia kontrolera do czynności.Kontroler podlega z mocy prawa wyłączeniu od udziału ?w kontroli, jeżeli pozostaje z kontrolowanym podmiotem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik kontroli może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, jeżeli kontrola dotyczy jego małżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo jeżeli kontrola dotyczy osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Ponadto kontroler może zostać wyłączony od udziału w kontro...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA