Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Kiedy sšd przyzna zwolnienie od kosztów sšdowych

www.sxc.hu
Sšd może przyznać zwolnienie od kosztów sšdowych, ale trzeba spełnić warunki z przepisów. Ulga jest dla tych, którzy majš trudnš sytuację.
Zgodnie z kodeksem cywilnym oraz art. 102 ustawy o kosztach sšdowych w sprawach cywilnych sšd może zwolnić stronę, zarówno powoda, jak i pozwanego, od kosztów sšdowych w częœci lub w całoœci. Sšd, przyznajšc zwolnienie, bierze pod uwagę to, czy osoba domagajšca się zwolnienia jest w stanie ponieœć te koszty bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Tylko częœciowo

W częœci sšd zwolni z kosztów, gdy w pozostałej częœci strona będzie w stanie  je ponieœć. Może to polegać na zwolnieniu z ułamkowej lub procentowej   częœci kosztów albo okreœlonej ich kwoty, albo niektórych z opłat lub wydatków.  Może też przyznać zwolnienie co do pewnej częœci roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łšcznie (roszczenia te lub ich częœci sšd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częœciowego zwolnienia od kosztów sšdowych).W praktyce oznacza to, że strona częœciowo zwolniona z kosztów 'obowišzana jest uiœcić opłaty oraz ponieœć wydatki w takiej wysokoœci, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sšd. Przykład
Sšd zwolnił pana Jakuba z połowy opłaty od skargi na czynnoœci komornika. Opłata wynosi 100 zł. Pan Jakub musi więc zapłacić 50 zł. Jeœli sšd zwolni od kosztów sšdowych w całoœci, strona nie ma obowišzku uiszczania opłat sšdowych i ponoszenia żadnych wydatków zwišzanych z procesem.

Trzeba poprosić...

Aby zostaœ zwolnionym z kosztów, trzeba złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia na piœmie bšdŸ ustnie do protokołu w sšdzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku obowišzkowo trzeba dołšczyć oœwiadczenie o stanie rodzinnym, majštku, dochodach i Ÿródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegajšcej się o zwolnienie od kosztów sšdowych w postępowaniu cywilnym. Podaje się w nim szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majštku, dochodach i Ÿródłach utrzymania. Oœwiadczenie to sporzšdza się według ustalonego wzoru (okreœla go załšcznik do rozporzšdzenia ministra sprawiedliwoœci z 15 kwietnia 2010 r., DzU z 2014 r., poz. 340). Załšcznik ten został zmieniony w lutym tego roku. Został poszerzony o dodatkowe informacje. Można go pobrać ze strony: http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym.

... i przekazać szczegółowe dane

Obecnie trzeba w nim podać nie tylko to, jakie nieruchomoœci posiada wnioskujšcy, ale także adres, pod którym się one znajdujš. Przy majštku należy wskazać tytuł prawny (a więc, czy jest to własnoœć  czy użytkowanie wieczyste). Trzeba też podać, czy posiada się oszczędnoœci (wpisujšc ich wartoœć na rachunku bankowym), polisy inwestycyjne, wierzytelnoœci (ze wskazaniem kwoty). Trzeba podać także w oœwiadczeniu inne przedmioty wartoœciowe (ruchomoœci) o wartoœci wyższej niż 5 tys. zł (samochody, urzšdzenia elektroniczne, ale też biżuterię itp.). Warto pamiętać, że posiadanie majštku, np.  nieruchomoœci, nie oznacza, że wnioskodawca jest w stanie ponieœć koszty. Trzeba również szczegółowo wskazać dochód i Ÿródła utrzymania, a także zobowišzania i stałe wydatki. Do wniosku należy dołšczyć dokumenty stwierdzajšce stan materialny, np. zaœwiadczenie o zarobkach. Jeœli sytuacja życiowa składajšcego wniosek o zwolnienie z kosztów jest trudna, warto opisać jš dokładnie. Można to zrobić w punkcie 8 formularza „Inne dane, które wnioskodawca uważa za istotne".

Wymagania formalne

Gdy oœwiadczenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, sšd wezwie do ich uzupełnienia. Jeœli jednak stronę reprezentuje adwokat lub radca prawny, wniosek o zwolnienie od kosztów sšdowych złożony bez wymaganego oœwiadczenia sšd zwróci bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych. Od wniosku o zwolnienie z kosztów sšdowych, a także ustanowienie adwokata z urzędu oraz od ewentualnego zażalenia na odmowę zwolnienia z kosztów lub ustanowienia adwokata – nie pobiera się opłat sšdowych. Zwolnienie od kosztów sšdowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego nie zwalnia strony od obowišzku zwrotu kosztów przeciwnikowi procesowemu. A podstawowš zasadš obowišzujšcš w procesie cywilnym jest obowišzek zwrotu kosztów przez stronę przegrywajšcš sprawę stronie wygrywajšcej.

Kiedy nie trzeba płacić

Obowišzku uiszczenia opłat sšdowych nie majš m.in.: - ?strona dochodzšca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa ?bšdŸ roszczeń alimentacyjnych, - ?pracownik wnoszšcy powództwo lub strona wnoszšca odwołanie do sšdu pracy i ubezpieczeń społecznych (od zasady tej sš przewidziane wyjštki), - ?prokurator, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka ?i rzecznik praw pacjenta, - ?strona występujšca o uznanie postanowień umownych ?za zakazane, - ?osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia, - strona w sprawach zwišzanych z ochronš zdrowia psychicznego. Na podst. art. 96 ustawy o kosztach sšdowych w sprawach cywilnych

Wniesienie pozwu kosztuje

To, jak wysoka będzie opłata od pisma inicjujšcego proces, zależy od tego, o jaki rodzaj sprawy chodzi. Przepisy ustalajš jš na innym poziomie dla spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, na innym, gdy chodzi o spadek, a na jeszcze innym, gdy sprawa dotyczy wpisu w księgach wieczystych. W jaki sposób zatem się przekonać, na jakie wydatki powinniœmy się przygotować? Najproœciej zajrzeć do ustawy o kosztach sšdowych w sprawach cywilnych. W poszczególnych rozdziałach podane zostały kategorie spraw wraz z rozbiciem na poszczególne ich rodzaje i wielkoœciš opłaty stałej, jakš musimy uiœcić. Przykładowo osoby, które decydujš się na rozwód czy separację, zapłacš od pozwu 600 zł. Spory wydatek czeka tych, którzy składajš wniosek o podział majštku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólnoœci majštkowej. Opłata wynosi 1 tys. zł, chyba że wniosek zawiera zgodny projekt tego podziału – wtedy płaci się tylko 300 zł. Na wydatki trzeba się również przygotować w postępowaniu wieczystoksięgowym.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL