fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurowybory 2014

Ankieta "Rzeczpospolitej": Kosma Złotowski

Fotorzepa, Roman Bosiacki RB Roman Bosiacki
Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Kosma Złotowski, kandydat do Parlamentu Europejskiego.
1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?
Nie ma zgody na żadną federalizacją, nie mówiąc już o próbach tworzenia jednego quasi-państwa. Unia Europejska powinna być rękojmią bezpieczeństwa dla pokoju w Europie, a jedyne pole do większej integracji może być w poszerzaniu współpracy handlowej pomiędzy państwami członkowskimi. W tym sensie ciągle jest aktualne hasło Prawa i Sprawiedliwości z kampanii w roku 2004: "Silna Polska w Europie".  Unia została powołana po to, by państwa ją tworzące rozwijały się lepiej,
bezpieczniej i szybciej, nie odwrotnie.
2. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?
Najlepiej w ogóle. Dziś kiedy euro jest w kryzysie byłoby to nieopłacalne. Waluta Euro nie ma racji bytu ekonomicznego. To pomysł polityczny, który mógłby dobrze funkcjonować jedynie na terenie Niemiec, Francji i krajów Beneluksu. Dla Polski byłaby to katastrofa, która pogorszyłaby życie najbiedniejszych obywateli naszego kraju. Poza tym posiadanie własnej waluty stanowi jeden z fundamentów suwerenności kraju. Własna waluta pozwala także na reagowanie w warunkach kryzysowych, choćby przez jej deprecjację w stosunku do innych walut. Polska gospodarka zbyt mało produkuje, by euro było teraz dla niej korzystne.
3. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?
Unia Bankowa to kolejny zły pomysł. Tym bardziej, że na chwilę obecną rodzimy kapitał w polskich bankach stanowi ok. 20 procent. Stąd też Polska powinna możliwie długo mieć odrębny system bankowy i starać się o jego "repolonizację". Jednak, w dużej mierze jesteśmy już w unii bankowej z powodu tego, że jej reżymowi poddane zostaną banki-matki naszych rodzimych banków.
4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej szkodzi interesom Polski i dlatego jej ograniczenie musi być jednym z podstawowych priorytetów wszystkich polskich europarlamentarzystów przyszłej kadencji. Zadaniem naszego rządu jest doprowadzenie do renegocjacji pakietu klimatycznego. Dbałość o środowisko naturalne wydaje się naturalnym obowiązkiem każdego z państw, ale nie może ono stać w opozycji do rozwoju, zwłaszcza, że teza o tym, że gospodarcza emisja CO2 i innych gazów cieplarnianych ma wpływ na zmiany klimatyczne, nie tylko nie jest udowodniona, ale jest mocno naciągana. Jej forsowanie ma charakter ideologiczny, czemu należy się przeciwstawiać. Rzeczą oczywistą, zwłaszcza w obliczu rosyjskich działań na Ukrainie, jest to, że UE powinna dążyć do energetycznej niezależności. Jak najszybciej należy zdywersyfikować źródła zaopatrzenia w energię tak w UE, jak i w Polsce. Niedoprowadzenie w ciągu ostatnich lat do eksploatacji łupków jest niewybaczalnym grzechem obecnie rządzącej w Polsce ekipy, podobnie jak zaniechanie budowy gazoportu, który w tym roku powinien już zostać oddany do użytku.
5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?
Harmonizacja podatkowa i budżetowa to wymysł eurokratów, którzy próbują zawłaszczać kolejne kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie ulega dyskusji, że dochody polskich podatników muszą być rozdysponowane przez rodzime instytucje państwa. Ponadto zróżnicowana polityka podatkowa jest również elementem gospodarczej konkurencji. Gospodarki krajów UE są również różne, unifikacja fiskalna hamowałaby mniej rozwinięte gospodarki, w tym, polską.
6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?
Wspólny rynek towarów i usług jest faktycznie jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Dlatego należy intensywnie wspierać jego dalszy rozwój. W tym kontekście wydaje się kluczowe zniesienie barier biurokratycznych. Jednocześnie jednak rynek europejski powinien być chroniony przed dumpingową konkurencją, zwłaszcza dalekowschodnią.
7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki?
Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za bezwzględnym utrzymaniem Wspólnej Polityki Rolnej. Bardzo ważne jest też zrównanie dopłat dla rolników polskich i krajów "starej Unii". Nie ma uzasadnienia dlaczego polski rolnik ma otrzymywać czterokrotnie niższe dopłaty od niemieckiego, skoro koszty produkcji są porównywalne. Brak załatwienia tej sprawy jest jednym z wielkich zaniedbań z okresu polskiej prezydencji.
8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro?
Optymalnym rozwiązaniem jest większy niż obecnie budżet Unii Europejskiej. Nie może się to jednak odbywać kosztem nakładania kolejnych danin publicznych na obywateli. Kluczową sprawą jest racjonalne wydatkowanie środków unijnych i położenie kresu patologiom z tym związanym. Inwestowanie środków unijnych w "luksusy", które nie oddziałują gospodarczo, a podczas eksploatacji pochłaniają kolejne koszty jest idiotyzmem - np. budowa akwaparków i temu podobnych urządzeń.
9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości?
Unia Europejska dalej powinna się rozszerzać. Szczególnie istotne z punktu geopolitycznych interesów Polski jest to w kierunku wschodnim. Stąd też akcesja Ukrainy, Mołdawii, czy Gruzji byłaby niezwykle pożądana - jeżeli tylko państwa te będą potrafiły spełnić warunki członkowskie.
10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.
Polska powinna prowadzić aktywną politykę wschodnią tak jak to było za czasów Prezydentury Lecha Kaczyńskiego i rządów Prawa i Sprawiedliwości. W żadnym razie nie można zaniedbywać z mniejszymi państwami UE - Litwa, Łotwa, Estonia, ale też Węgry, Czech, Słowacja, Austria, oraz Bułgaria z Rumunią. Stosunki dwustronne z tymi krajami za rządów PO zostały niemal zupełnie zamrożone, co zmniejsza również polskie pole manewru w UE. Należy również wzmacniać więzi z NATO, a przede wszystkim ze
Stanami Zjednoczonymi. W szczytowym okresie zimnej wojny z Niemczech Zachodnich stacjonowało blisko pół miliona żołnierzy amerykańskich. Dziś Polska staje się krajem granicznym NATO, wzmocnienie amerykańskiej obecności byłoby nie tylko korzystne dla Polski, ale dla całego sojuszu oraz UE.
11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski? Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie. Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?
Demografia to problem nie tylko Polski, ale całego świata zachodniego, a wielu państw Unii Europejskiej w szczególności. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość proponuje rozpoczęcie prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej i pronatalistycznej na poziomie krajowym w postaci specjalnych ulg i zwolnień od podatku za każde dziecko. Na poziomie Unii Europejskiej należałoby dokonać modyfikacji wydatków Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego środki mogłyby zostać przeznaczone na wsparcie polityki prorodzinnej. Jeśli tego nie zrobimy, a nie robimy, prognoza, że za 30 lat będzie nie będzie nas stać na emerytury stanie się samospełniającą się przepowiednią. Jednak do tego czasu mamy 30 lat, całe pokolenie, ale działać trzeba już dziś. I to zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym.
12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?
W żadnym wypadku Unia Europejska nie powinna mieć większych kompetencji w obszarze prawa rodzinnego. To tylko powiększałoby skalę absurdów, które dziś oglądamy - tak jak debaty na temat praw transseksualistów. Jestem też zdecydowanym przeciwnikiem małżeństw par homoseksualnych, czy też ich prawa do aborcji. Jestem również przeciwnikiem aborcji oraz eutanazji. Małżeństwa homoseksualne, nawet wyposażone w prawo do adopcji dzieci, nie poprawią wskaźników dzietności. Są więc zupełnie zbędne i nie wymagają ochrony państwowej. Homoseksualiści mogą jednak tworzyć wspólne gospodarstwa domowe, jeśli tylko mają na to ochotę. Zaspokajanie popędów, sprawianie sobie przyjemności nie wymaga ani wsparcia ani ochrony państwa czy Unii Europejskiej.
Źródło: Ankieta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA