fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Koszty i amortyzacja przy refundacji

www.sxc.hu
Do czasu otrzymania refundacji, naliczone pełne odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodu ?i dopiero moment otrzymania środków pomocowych (unijnych) na rachunek podatnika będzie rodził obowiązek dokonania korekty kosztów ?z tytułu odpisów amortyzacyjnych ?– orzekł sąd.

Czego dotyczył spór

Spółka kupiła urządzenia i maszyny, które w bieżącym roku będą oddawane do użytku, a co za tym idzie – przyjmowane do ewidencji środków trwałych i rozpocznie się ich amortyzacja.
Spółka podpisała umowę na dotację stanowiącą częściową refundację zakupionego środka trwałego (kwoty netto). Wypłata dotacji, a więc częściowa refundacja kosztów zakupu środków trwałych, nastąpi za kilka miesięcy.
Spółka zwróciła się do izby skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji. Chciała się dowiedzieć, w którym roku (miesiącu) powinna wyłączyć z podstawy opodatkowania koszty sfinansowane dotacją, jeśli wpłynie ona w innym roku podatkowym niż rozliczone koszty. Czy to będzie w roku uznania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów, czy też w roku (miesiącu) otrzymania dotacji do tych kosztów?
Zdaniem spółki, wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych powinno nastąpić w miesiącu (roku) otrzymania dotacji, nawet jeśli wydatki były poniesione w innym roku podatkowym i uznane za koszty podatkowe w innym roku podatkowym niż otrzymana dotacja.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej, który stwierdził w interpretacji, że spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie tę część odpisów amortyzacyjnych, która dotyczy nieobjętej dofinansowaniem wartości początkowej danego środka trwałego.
Spółka jest zobowiązana dokonać korekty kosztów w tych miesiącach (okresach), w których wykazała je w wysokości zawyżonej. A zatem, korekta ta – w sytuacji gdy koszty te były wykazane w wysokości zawyżonej – powinna być dokonana wstecz.
Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego. Jej zdaniem nie ma uzasadnienia do dokonywania korekty wstecz, tj. za miesiące, w których odpisy były ujmowane w kosztach podatkowych. Były one wówczas zaliczane do kosztów uzyskania przychodów prawidłowo, wtedy jeszcze wydatki na nabycie/wytworzenie środka trwałego nie zostały podatnikowi zwrócone. Sytuacja uległa zmianie dopiero w momencie otrzymania dotacji i dopiero wówczas należy dokonać zmniejszenia kosztów podatkowych.

Rozstrzygnięcie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że stanowisko dyrektora izby skarbowej, przedstawione w interpretacji indywidualnej, jest nieprawidłowe (sygnatura akt: I SA/Gd 41/14z).
Błędne jest stanowisko organu, że jeżeli spółka na dzień poniesienia wydatku posiadała wiedzę, że wydatek ten zostanie sfinansowany np. z dotacji, to poniesiony wydatek nie powinien był być uznawany za koszt uzyskania przychodu.
Zdaniem sądu – nie jest również możliwy do zaakceptowania pogląd organu, że korekta powinna dotyczyć tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych, co powoduje, że konieczna byłaby korekta wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek.
Nie można przyjąć – uznał sąd – że spółka miałaby uiścić odsetki od zaległości podatkowych, w sytuacji gdy jej postępowanie było zgodne z prawem.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA