fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wady wykonanych usług remontowo-budowlanych

Przy usługach remontowo-budowlanych trudno generalnie oceniać, jaka wada jest istotna.
Fotorzepa, Robert Wójcik Robert Wójcik
Podobnie jak przy sprzedaży towarów, sprzedawca odpowiada za ich zgodność ?z umową, tak ekipa remontowa powinna naprawić niedoróbki lub obniżyć cenę w przypadku źle wykonanej pracy.
Trzeba jednak pamiętać, że ochrona konsumenta kształtuje się w tym przypadku nieco inaczej. W szczególności odnosi się to do terminu, w którym należy zgłosić przedsiębiorcy zauważone nieprawidłowości. Co zatem na ten temat mówią przepisy? Usługi remontowo-budowlane wykonywane są najczęściej na podstawie umowy o dzieło (malowanie mieszkania, montaż drzwi lub okien, wyburzenie ściany), a tym samym podlegają przepisom kodeksu cywilnego. Wady i usterki powstałe na skutek wykonania tych usług objęte są rękojmią.
Zgodnie z art. 556, który tutaj posiłkowo się stosuje, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Z kolei art. 637 przewiduje, że jeśli po wykonaniu usługi ujawnią się jakieś wady, to zamawiający może albo odstąpić od umowy, albo żądać proporcjonalnego obniżenia ceny. Z tej pierwszej możliwości nie można jednak skorzystać, jeśli firma remontowa niezwłocznie po wezwaniu usunie wady. Z przepisów tych wynika, że najpierw trzeba więc wezwać przedsiębiorcę i zażądać  usunięcia wad w wyznaczonym terminie z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie się naprawy i odstąpi od umowy. Dopiero później to prawo do odstąpienia od kontraktu rzeczywiście przysługuje. Jednak nie w każdym przypadku. A to dlatego, że jeśli wady są nieistotne, to odstąpienie od umowy nie wchodzi w grę. Wtedy pozostaje jedynie obniżenie ceny. Tak wynika z art. 637 k.c.
Przy usługach remontowo-budowlanych trudno generalnie oceniać, jaka wada jest istotna. Zależy to od indywidualnych przypadków, w razie wątpliwości należy poprosić rzeczoznawcę budowlanego o sporządzenie odpowiedniej ekspertyzy. Warto też pamiętać, aby umowę o usługi remontowo-budowlane zawrzeć w formie pisemnej. W takiej formie powinno się też składać uwagi, zastrzeżenia i reklamacje. Ułatwi to potem późniejsze dochodzenie roszczeń, zwłaszcza gdyby sprawa ostatecznie miała trafić do sądu. Trzeba też pamiętać, że na powiadomienie przedsiębiorcy o odkrytej wadzie konsument ma miesiąc od jej wykrycia, inaczej uprawnienia z rękojmi wygasają. Jest to zatem termin nieco krótszy niż ten, który występuje przy sprzedaży konsumenckiej, gdzie taki okres wynosi dwa miesiące.

Kodeks cywilny

Zgodnie z art. 637 kodeksu cywilnego, jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady są nieistotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA