fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zmiana sposobu użytkowania budynku musi być zgodna z planem miejscowym

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Przed zgłoszeniem staroście zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego trzeba uzyskać zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta potwierdzające, że zamierzona zmiana jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Tak.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli zazwyczaj staroście (art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dalej p.b.). Przez zmianę sposobu użytkowania rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie ?w obiekcie działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotne czy higieniczno-sanitarne.
W zgłoszeniu określa się dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu. Należy dołączyć do niego m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, opis i rysunek określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, ?w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania, a także opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego i jego konstrukcję.
Jednym z załączników do zgłoszenia powinno być ponadto zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – w razie braku obowiązującego planu miejscowego (art. 71 ust. 2 pkt 4 p.b.).
Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone ?w art. 217–220 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Jak wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ?w wyroku z 16 listopada 2012 r. (II OSK 1277/11), zaświadczenie wystawiane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 4 p.b. należy zakwalifikować jako zaświadczenie, którego wydania wymaga przepis prawa (art. 217 par. 2 pkt 1 k.p.a.). Nie jest to jednak proste urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w posiadaniu organu. Organ wydający zaświadczenie na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 4 p.b. jest obowiązany (i uprawniony) do samodzielnej oceny, czy występuje zgodność zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z ustaleniami obowiązującego planu oraz dokonania interpretacji (wykładni) postanowień planu w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. W razie braku stwierdzenia takiej zgodności organ odmawia wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę.
Zgodnie z przepisami k.p.a. zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni, a odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 72 par. 4 p.b. zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu. Taka zmiana może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie dwóch lat od doręczenia zgłoszenia. Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu nie wywołuje skutków prawnych.
Anna Puszkarska, radca prawny
podstawa prawna: art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst. jedn. DzU z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
podstawa prawna: art. 217-220 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. DzU z 2013 r. poz. 267)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA