fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Lepiej złożyć CIT po terminie, niż czekać na ruch urzędu

Podatnik, który nie składa deklaracji, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
Fotorzepa, Piotr Guział PG Piotr Guział
Lwia część podatników musiała wysłać druk CIT-8 najpóźniej 31 marca. Choć podatnikami są głównie spółki, odpowiedzialność spoczywa na konkretnych osobach.
Z końcem marca minął termin na rozliczenie podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym. Niezłożenie deklaracji może skutkować grzywną.
Podatnik, który nie składa deklaracji, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Jej wysokość waha się od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia do jego 20-krotności, czyli od 168 zł do 33,6 tys. zł. Taka sama sankcja jest przewidziana za niezłożenie CIT-8, jeśli kwota narażonego na uszczuplenie nie przekracza 8,4 tys. zł. W wypadku wyższych kwot niezadeklarowanego podatku grzywna może być dużo wyższa, a jej wysokość zależy od statusu majątkowego sprawcy.
Sankcje wymierzane na podstawie kodeksu karnego skarbowego (k.k.s.) grożą jedynie osobom fizycznym. Za przestępstwa i wykroczenia skarbowe odpowiada jednak  tak samo jak sprawca również ten, kto zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 3 k.k.s. podstawą prowadzenia podatkowych rozliczeń, co może skutkować odpowiedzialnością, może być przepis prawa, decyzja właściwego organu lub umowa. Odpowiedzialność spoczywa też na osobie, która faktycznie zajmuje się sprawami gospodarczymi podatnika.
Osobą taką może być więc zarówno członek zarządu spółki, jak i księgowa – albo będąca pracownikiem spółki, albo zewnętrzna, prowadząca taką działalność gospodarczą. W wypadku zarządu wieloosobowego, który nie ustalił podziału obowiązków, odpowiedzialność co do zasady ponosić będzie prezes.
Z tezy wyroku Sądu Najwyższego (sygn. IV KK 164/ ?2002) wynika, że skoro zarząd spółki prowadzi jej sprawy, a pracami zarządu kieruje prezes, to w razie braku innych ustaleń prezes zajmuje się sprawami gospodarczymi spółki.
Oprócz samego działania lub zaniechania, odpowiadającego opisowi przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, do przypisania odpowiedzialności niezbędne jest wykazanie winy sprawcy.
Do odpowiedzialności zasadniczo nie będzie pociągnięty też sprawca, któremu nie można przypisać umyślności, tj. nie uda się wykazać, że chciał on popełnić przewinienie albo że przewidywał taką możliwość i się z nią godził.
Termin na złożenie deklaracji jest jednocześnie terminem na wpłatę wynikającego z niej podatku. Brak wpłaty skutkuje naliczeniem odsetek karnych, ale nie jest karany, jeżeli takie sytuacje nie występują notorycznie.
Kary można uniknąć, składając tzw. czynny żal. Polega on na poinformowaniu o uchybieniu i okolicznościach temu towarzyszących. Informacja jest skuteczna, gdy organ ścigania podjął już czynności służbowe lub miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o przewinieniu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA