fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Chcesz pracować w urzędzie? Nie zapomnij podpisać CV

www.sxc.hu
Złożenie przez kandydatkę do pracy w urzędzie gminy życiorysu bez podpisu, sąd uznał za brak formalny oferty, tożsamy z brakiem złożenia CV w ogóle.
Komisja konkursowa powołana przez wójta gminy do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska w pierwszym etapie odrzuciła ofertę A.W. z uwagi na braki formalne w jej zgłoszeniu, tj. brak podpisu pod życiorysem i brak zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym naborem.
A.W. zwróciła się do wójta o unieważnienie konkursu z powodu nieuzasadnionego odrzucenia ofert. Kandydatka chciała też, aby wskazano podstawę prawną nakładającą obowiązek podpisania Curriculum Vitae oraz dołączenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w sytuacji złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.
Wójt uznał ten wniosek za bezzasadny. Sprawa trafiła, więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, przed którym kobieta domagała się stwierdzenia bezskuteczności czynności polegającej na odrzuceniu jej oferty zgłoszonej do konkursu.
W ocenie A.W. żądanie przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia nie wynikało ani z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, ani z Kodeksu pracy, i było zatem żądaniem bezprawnym. Ponadto jej zdaniem, wójt dopuszczając do konkursu M.G., która tak jak ona nie złożyła podpisu pod CV naruszył konstytucyjną zasadę, iż wszyscy są wobec prawa równi. Wójt wniósł o oddalenie skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt II SA/Sz 191/13) nie podzielił zarzutów A.W. i oddalił skargę.
W uzasadnieniu sąd stwierdził, iż brak przedłożenia przez A.W. zaświadczenia lekarskiego, jako dokumentu mającego potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie ogłoszonym przez wójta było brakiem formalnym oferty, uzasadniającym jej odrzucenie.
Natomiast odnosząc się do uznanego za brak formalny braku podpisu pod życiorysem, sąd podzielił opinię wójta, iż warunkiem uznania dokumentu prywatnego, jakim jest życiorys (CV) za oświadczenie pochodzące od osoby go sporządzającej jest jego własnoręczne podpisanie. Według art. 245 kodeksu postępowania cywilnego dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1980 r. (II URN 171/80) sąd przypomniał, że dokumenty niepodpisane nie stanowią dokumentu w rozumieniu art. 245 K.p.c. – Zatem złożenie przez skarżącą niepodpisanego życiorysu należało uznać za brak formalny oferty, tożsamy z brakiem złożenia życiorysu w ogóle – uznał WSA.
Sąd ustosunkował się też, do zarzutu dopuszczenia do konkursu M.G., która tak samo jak skarżąca nie złożyła podpisu pod CV. W tym przypadku WSA stwierdził, że wskazywane uchybienie w żaden sposób nie miało wpływu na interes prawny skarżącej. – Okoliczność dopuszczenia do drugiego etapu postępowania konkursowego osoby, której oferta również winna być odrzucona na etapie badania spełniania warunków formalnych, nie mogła mieć jakiegokolwiek wpływu na odrzucenie oferty A.W. – wskazał sąd.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA