fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Budżet samorządów: Nieudana konsolidacja gminnego zadłużenia

www.sxc.hu
To że zaciągnięty kredyt nie wpłynie na rachunek gminy nie oznacza, że nie spowoduje on wzrostu zadłużenia tej jednostki.
Rada gminy Łambinowice podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Postanowiono w niej, że kredyt ten nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia gminy, a to dlatego, że kredyt nie wpłynie na konto gminy, a bank udzielający dokona bezpośrednio spłat zadłużenia wskazanych przez gminę banków.
Nieważność tej uchwały stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, która stwierdziła, że narusza ona przepisy ustawy o finansach publicznych (sygn. akt 20/49/2013).
Jak bowiem ustaliła Izba wynikająca z uchwały wielkość zaciąganego zobowiązania nie znajduje pokrycia w planie przychodów określonych w uchwale budżetowej na 2013 rok. - Wskazanej oceny nie zmieniają postanowienia rady gminy zawarte w przedmiotowej uchwale, odnoszące się do tego, iż kredyt nie spowoduje zwiększenia zadłużenia gminy oraz, że środki z kredytu nie wpłyną na konto gminy – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek.
Zakres prawnego stanowienia rady gminy uzupełniają przepisy ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z treścią jej art. 98 ust. 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
Jednocześnie w art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podkreślono, że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z art. 211 ustawy o finansach publicznych podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym jest właśnie uchwała budżetowa.
Jak wskazuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu istnieją inne prawne konstrukcje zmierzające do zmiany warunków zadłużenia Gminy.
Przykładowo wskazać można:
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA