fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie wystarczy wysłać, trzeba doręczyć

Obowiązkiem zamawiającego jest przekazanie wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą (sygnatura akt: KIO 1507/13) postępowaniu wykonawca podniósł zarzut, że nie otrzymał od zamawiającego wszystkich dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty.
W odpowiedzi na odwołanie zamawiający oświadczył, że brakującą dokumentację wysłał 8 lipca 2013 r. Nie wykazał jednak, że została doręczona.
Jednocześnie na rozprawie wykonawca zaprzeczył, jakoby taka dokumentacja została mu przez zamawiającego doręczona. Potwierdził jedynie, że otrzymał zapowiedź jej doręczenia.
Z kolei zamawiający podniósł, że dokumentacja analityczna niezbędna do sporządzenia oferty powinna być wykonawcy znana, mimo że jej nie otrzymał. A to dlatego, że wykonawca realizuje obecnie u zamawiającego usługi związane z niniejszym zamówieniem.
Izba Odwoławcza uznała ten zarzut podniesiony w odwołaniu za zasadny. Przypomniała, że zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych na zamawiającym spoczywa obowiązek dostarczenia wykonawcom – wraz z zaproszeniem do składania ofert – specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmującej opis przedmiotu zamówienia. Jak podkreśliła KIO, obowiązek ten obciąża zamawiającego bez względu na stan wiedzy i sposób jej pozyskania przez poszczególnych wykonawców.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA