fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Sąd: kompensowanie kalectwa to także zakup nowego samochodu

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Kompensowanie kalectwa, umożliwienie poszkodowanemu prowadzenia normalnego życia w społeczeństwie może uzasadniać w pewnych wypadkach zasądzenie odszkodowania w wysokości zapewniającej nabycie nowego samochodu – stwierdził Sąd Okręgowy w Legnicy.
1 maja 1989 r. A.S. uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego amputowano mu część ręki i część nogi. Od tej pory jest osobą niepełnosprawną.
Ugodą zawartą 7 lipca 1994 roku firma ubezpieczeniowa zobowiązała się m.in. do poniesienia odpowiedzialności za szkody, które mogą wystąpić u mężczyzny w przyszłości, a będące następstwem wypadku z 1 maja 1989 roku.
W 2012 roku A.S. zwrócił się do sądu o zasądzenie od ubezpieczyciela 60.000 zł tytułem kosztów zakupu nowego samochodu oraz kwoty 9.000 zł tytułem jego przystosowania dla osoby niepełnosprawnej. Jak tłumaczył posiadał dotychczas stary samochód, którego awarie eliminowały go z życia codziennego stwarzając sytuację całkowitej bezradności. - W tych okolicznościach refundacja środków na zakup samochodu jest konieczna i celowa – podnosił mężczyzna.
Firma wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu swego stanowiska podnosiła, że A.S. otrzymuje rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Zdaniem ubezpieczyciela ta renta powinna kompensować wszelkie koszty związane z zapewnieniem powodowi stałej lub doraźnej opieki oraz koszty zmiany warunków bytowych, w tym środki lokomocji, mieszkanie itp.
W trakcie postępowania firma podnosiła ponadto, iż ramach odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma obowiązku zwrotu kosztów związanych z nabyciem przez niego pojazdu inwalidzkiego, a jedynie mógłby rozważyć pokrycie kosztów przystosowania samochodu dla osoby niepełnosprawnej.
Rozpatrujący pozew Sąd Okręgowy w Bolesławcu (sygn. akt I C 174/12) uznał, iż żądanie inwalidy w całości zasługiwało na uwzględnienie.
Sąd przypomniał, iż roszczenie powoda wobec strony pozwanej jako ubezpieczyciela wynika z treści art. 444§1 k.c. , który stanowi, iż w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.
Interpretując ten przepis skład orzekający odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego (sygn. akt IICSK 425/07, II CKN 1018/00), w którym stwierdzono, iż określenie „wszelkie koszty" oznacza ograniczenie rozmiarów obowiązku ich pokrycia do wymogu, by były one konieczne i celowe. Kompensowanie kalectwa, umożliwienie poszkodowanemu prowadzenia normalnego życia w społeczeństwie, może być w pewnych okolicznościach uznane za uzasadniające zasądzenie odszkodowania w wysokości zapewniającej nabycie nowego samochodu.
Odnosząc się do tej konkretnej sytuacji Sąd Okręgowy stwierdził, iż skoro mężczyzna mimo całkowitej niezdolności do pracy podejmuje czynności zawodowe, to w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej strony pozwanej leży zakup samochodu, jako środka komunikacji niezbędnego do prowadzenia przez A. S. czynności zawodowych, które wymagają przemieszczania się. W związku z tym uznano, że zarówno zakup samochodu, jak i jego przystosowanie do niepełnosprawności powoda powinny być finansowane przez ubezpieczyciela.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA