fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Rada gminy nie zawsze wyznaczy datę referendum

O odwołaniu wójta przed końcem kadencji zadecydować mogą mieszkańcy w drodze referendum
www.sxc.hu
Generalną zasadą jest, że datę referendum i kalendarz czynności związanych z jego przeprowadzeniem ustala rada gminy, jednak w przypadku gdy przedmiotem referendum jest odwołanie wójta datę i kalendarz wyznacza komisarz wyborczy.
Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Stanisława Pępkowskiego z funkcji burmistrza, przed upływem kadencji. Jako przyczynę przeprowadzenia referendum radni wskazali uchwałę odmawiającą udzielenie burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2012.
Nieważność niektórych z jej postanowień stwierdził wojewoda dolnośląski (rozstrzygnięcie nadzorcze z 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt NK-N.4131.113.10.2013.BSZ2).
Uchwała rady miejskiej w Przemkowie podjęta została w trybie art. 28a ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią sesja na której radni mają podjąć decyzję o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta może być zwołana nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium. Jednocześnie uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.
- Postępowanie nadzorcze potwierdziło, że uchwała rady miejskiej w Przemkowie wymagania określone w art. 28a ustawy o samorządzie gminnym spełniała - informuje Aleksander Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski.
Jednocześnie, mocą przedmiotowej uchwały rada miejska ustaliła nie tylko treść pytania referendalnego wraz z wariantami odpowiedzi, ale uregulowała również:
- Tym samym rada gminy wypełniła delegację ustawową zawartą w art. 9 ustawy o referendum lokalnym - potwierdza wojewoda.
Organ nadzoru dostrzega jednak, że ustawa o referendum lokalnym, w art. 24a, reguluje kompetencje komisarza wyborczego, w sytuacji podjęcia przez radę gminy uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Zgodnie z treścią tego przepisu to komisarz wyborczy wydaje postanowienie w którym wyznacza termin przeprowadzenia referendum, wzór i treść karty do głosowania, jak również kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.
- Z zestawienia przepisów art. 9 i art. 24a ustawy o referendum lokalnym wynika, że ustawodawca z jednej strony nałożył na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały o określonej treści, a z drugiej strony na komisarza wyborczego nałożył obowiązek wydania postanowienia zawierającego te same elementy co uchwała rady gminy - mówi Aleksander Marek Skorupa. - W związku z kolizją tych dwóch norm rangi ustawowej należy zastosować jedną z reguł kolizyjnych. Tylko bowiem w ten sposób możliwe jest ustalenie prawidłowej treści normy kompetencyjnej - dodaje wojewoda.
Powyższą kolizję rozstrzyga zasada prawna lex specialis derogat legi generali (prawo szczególne uchyla prawo ogólne).
- Zgodnie z tą zasadą w przypadku norm prawnych zawartych w aktach prawnych tej samej rangi (ustawy) obowiązujących w tym samym czasie, norma o charakterze szczególnym ma pierwszeństwo stosowania przed normą o charakterze ogólnym - wyjaśnia wojewoda. - W sytuacji przedmiotowej kolizji należy zatem uznać, że charakter lex specialis będą miały przepisy art. 24a ust. 2  ustawy o referendum lokalnym, gdyż normują konkretną, szczególną sytuację prawną dotyczącą referendum w sprawie odwołania wójta i dlatego będą miały pierwszeństwo w stosowaniu przed normą ogólną zawartą w art. 9 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, jako normą lex generali, która dotyczy zasadniczo wszelkich referendów zainicjowanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - wyjaśnia Aleksander Marek Skorupa.
W konsekwencji to komisarz wyborczy w swoim postanowieniu ustala termin referendum, wzór i treść karty do głosowania i kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem kadencji z powodu nieudzielenia absolutorium.
Natomiast uchwała rady gminy w sprawie odwołania wójta powinna zawierać wyłącznie postanowienia dotyczące przedmiotu referendum, tj. postanowienie o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej w art. 28a ustawy o samorządzie gminnym oraz proponowaną treść pytania z wariantami odpowiedzi.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA