- rozporządzenie ministra infrastruktury z 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 13 maja 2019 r., poz. 880)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (DzU z 13 maja 2019 r., poz. 889)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 13 maja 2019 r., poz. 890)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (DzU z 13 maja 2019 r., poz. 891)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (DzU z 13 maja 2019 r., poz. 893)