- Rada Ministrów zwiększyła powierzchnię kolejnej specjalnej strefy ekonomicznej, tym razem mieleckiej (DzU nr 182, poz. 1299)

- w następstwie wykonania umów offsetowych minister finansów zarządził zaniechanie poboru podatków PIT i CIT z tytułu nieodpłatnego nabycia: środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; prawa do ich używania; usług szkoleniowych (DzU nr 182, poz. 1301)

- ustawa wprowadzająca tzw. ulgę rodzinną; jest nią iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotność kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (DzU nr 191, poz. 1361)

- minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał dwa rozporządzenia w sprawie jednostek badawczo-rozwojowych, a konkretnie:

– przeprowadzania konkursu na dyrektora takiej jednostki (DzU nr 182, poz. 1303)

– zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady naukowej jednostki oraz uzupełnienia składu rady w trakcie kadencji (DzU nr 182, poz. 1304)

- on też jest autorem rozporządzenia dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (DzU nr 182, poz. 1305)

- nowy załącznik „Wysokość równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze” do rozporządzenia ministra obrony narodowej wydanego na podstawie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU nr 182, poz. 1306)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (DzU nr 185, poz. 1319)

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego zacznie obowiązywać dopiero 1 lipca 2008 r., ale dzisiaj wchodzi w życie kilka jej przepisów (DzU nr 191, poz. 1366)

- podobnie jest ze znowelizowaną 7 września ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; jej termin wejścia w życie to 1 stycznia 2008 r., ale kilka przepisów przejściowych zaczyna swój żywot już dzisiaj (DzU nr 191, poz. 1370)

- zmienione 9 października rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (DzU nr 191, poz. 1375)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o usuwaniu pojazdów (DzU nr 191, poz. 1377)