• rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 28 maja 2021 r. w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (DzU z 31 maja 2021 r., poz. 993)

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 8 czerwca 2021 r. w sprawie opłat elektronicznych pobieranych w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz przekazywania kar pieniężnych (DzU z 14 czerwca 2021 r., poz. 1058)