[srodtytul]ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA[/srodtytul]

? wydane na podstawie ustawy o żegludze śródlądowej trzy rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie:

– pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352777]DzU nr 77, poz. 505[/link])

– upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu pomiaru statku ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352785]DzU nr 77, poz. 506[/link])

– upoważnienia do wykonywania czynności inspekcyjnych statków ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352795]DzU nr 77, poz. 507[/link])

[srodtytul]PRAWO LOTNICZE[/srodtytul]

? czwarte, zmienione nieco, rozporządzenie tego ministra dotyczy wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352770](DzU nr 77, poz. 508)[/link]

[srodtytul]WOJSKO/PRACODAWCY[/srodtytul]

? rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352780]DzU nr 77, poz. 509[/link])

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

[srodtytul]OCHRONA PRZYRODY[/srodtytul]

? rozporządzenie ministra środowiska na temat siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszaru Natura 2000 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352792]DzU nr 77, poz. 510[/link]),

? drugie jego rozporządzenie ustanawia strefę ochronną zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352774]DzU nr 77, poz. 511[/link])

[srodtytul]PRAWO FARMACEUTYCZNE[/srodtytul]

? rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=353803]DzU nr 82, poz. 538[/link])

[srodtytul]KODEKS KARNY SKARBOWY[/srodtytul]

? zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja tego roku (SK 50/08) art. 119 § 3 kodeksu karnego skarbowego „w zakresie, w jakim przewiduje dwuletni termin do wytoczenia powództwa o roszczenie przewidziane w art. 119 § 2 tej ustawy, liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przepadku przedmiotów” jest niezgodny z art. 64 ust. 1 konstytucji; we wskazanym w wyroku zakresie traci więc dzisiaj moc (DzU nr 88, poz. 583)