Rozporządzenia prezydenta RP (

poz. 505 – 506), dwa z 18 kwietnia, w sprawie:

- sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym; wejdzie w życie 14 maja,

- przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania głównego inspektora transportu drogowego; 30 maja.

Rozporządzenia ministrów

(poz. 507 – 513):

- finansów z 19 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego; 14 maja,

- infrastruktury z 28 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 14 maja,

- infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 12 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 14 maja,

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- kultury i dziedzictwa narodowego, dwa z 18 kwietnia, w sprawie:

– wywozu zabytków za granicę; 29 kwietnia

– ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (zmiana); 14 maja,

- rolnictwa i rozwoju wsi z 20 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań; 1 maja,

- spraw wewnętrznych i administracji z 13 kwietnia w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium RP i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe; 14 maja.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego

(poz. 514 – 515), dwa z 19 kwietnia:

- o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (K 19/08); 29 kwietnia,

- o zgodności z konstytucją ustawy o świadczeniach rodzinnych (P 41/O9).

Zobacz treść Dz.U. Nr 89