ŁAWNICY

- ustawa  z 15 kwietnia o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (DzU nr 109, poz. 627)

- akt wykonawczy do tej ustawy, czyli rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 9 czerwca w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (DzU nr 121, poz. 693) - więcej w artykule "Koniec zamieszania wokół wyboru ławników"

NIELETNI

- rozporządzenie ministra  pracy i polityki społecznej  z 5  maja w sprawie  sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (DzU nr 109, poz. 632) - więcej "Łatwiej umieścić dziecko w placówce"

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

-  rozporządzenie ministra  pracy i polityki społecznej  z 13 maja w sprawie  określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 109, poz. 633) - więcej "Nowy kod stypendystów"

LEN/KONOPIE

- dwa rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 maja, w sprawie:

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 maja, w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności sprawdzających (zmiana) (DzU nr 109, poz. 637)