DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

- obowiązujące od dzisiaj przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pochodzą z dwóch nowel ustawy o swobodzie działalności gospodarczej: z 19 grudnia 2008 r. (DzU  z 2009 r. nr 18, poz. 97) i z 13 maja 2011 r. (DzU nr 131, poz. 764). Ta druga zmieniła jednocześnie 12 ustaw, w tym podatkowe o PIT, CIT i NIP

DROGI/POJAZDY

- niektóre przepisy zmienionych 7 listopada 2008 r. ustaw: o drogach publicznych oraz o transporcie drogowym (DzU nr 218, poz. 1391)

- dotyczące ujawniania przekraczania dopuszczalnej prędkości i niestosowania się do sygnałów świetlnych przepisy znowelizowanego 29 października 2010 r. prawa o ruchu drogowym (DzU nr 225, poz. 1466)

- tegoroczne rozporządzenie ministra infrastruktury o uiszczaniu opłaty elektronicznej (DzU nr 133, poz. 773)

PAN

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 7 grudnia  2010 r. w sprawie  rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk  (DzU nr 236, poz. 1558)

BUDŻET PAŃSTWA

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- niektóre przepisy  rozporządzenie ministra finansów z  20 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu  wykonywania budżetu państwa  (DzU nr 245, poz.  1637)

WIEŚ/POMOC

-

jeden przepis rozporządzenia o przyznawaniu i wypłacie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: w razie przyznania tej pomocy do kosztów kwalifikowanych zalicza się również koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc

(DzU nr 6, poz. 26)

FUNDUSZE EMERYTALNE

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów  z 2 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (DzU nr 61, poz. 305)

- niektóre przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 kwietnia w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (DzU nr 90, poz. 520)

SĄDY GOSPODARCZE

- niektóre przepisy  rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 18 marca zmieniające rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów gospodarczych ( DzU nr 64, poz. 339)

STRAŻ POŻARNA

-  niektóre przepisy rozporządzenia  ministra spraw spraw wewnętrznych i administracji z  30 marca  w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (zmienione) (DzU nr 69, poz. 371)

PRAWO AUTORSKIE

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 12 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów  (DzU nr 105, poz. 616)

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

- ustawa  z 25 marca  2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  (DzU nr 106, poz. 622); czytaj w artykule » Będzie mniej zezwoleń i biurokracji

PROKURATURA

- rozporządzenie ministra  sprawiedliwości z 10 maja w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia prokurator apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości  (DzU nr 109, poz. 634)

ZDROWIE

- rozporządzenie ministra  zdrowia z 13 maja zmieniające rozporządzenie w sprawie  świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych  (DzU nr 110,  poz. 651)

- ustawa  z 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654); czytaj w artykule » Szpitale do przekształcenia

- ustawa z 28 kwietnia  o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU nr 113, poz. 658)

PRAWODAWSTWO

-  niektóre przepisy ustawy z 4 marca 2011 r.   o zmianie ustawy   o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 117, poz. 676)

KOLEJ

- rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (DzU nr 117, poz. 683)
- kolejne jego rozporządzenie podaje, jakie dokumenty i informacje trzeba dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu i ile to kosztuje (DzU nr 125, poz. 708)

SZKOLNICTWO WYŻSZE

-  załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (DzU nr 125, poz. 710)

DOZÓR TECHNICZNY

- rozporządzenie  ministra   obrony narodowej z 19 maja w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (DzU nr 125, poz. 711)

PRAWO ATOMOWE

- znowelizowane 13 maja prawo atomowe; jednocześnie zmiany objęły ustawy: prawo geologiczne i górnicze, o dozorze technicznym, o swobodzie działalności gospodarczej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  (DzU nr 132, poz. 766)

VAT

- znowelizowane ustawy: o VAT, o NIP, o transporcie drogowym (DzU nr 134, poz. 780)

(w czwartek późnym popołudniem opublikowane zostały w Internecie akty prawne, które weszły w życie właśnie 1 lipca; oto ich wykaz)

ENERGETYKA JĄDROWA

-  ustawa z 29 czerwca o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; w związku z nią do ustaw – Prawo budowlane oraz Prawo energetyczne zostały wprowadzone korekty (DzU nr 135, poz. 789)

WYKROCZENIA

-  inspektorzy inspekcji transportu drogowego oraz pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego (DzU nr 135, poz. 790)

INSPEKTORATY

-  rozporządzenie prezesa Rady Ministrów dotyczące stanowisk urzędniczych, kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych, wynagradzania itp. wzbogaciło się o zatrudnionych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz w jego wojewódzkich odpowiednikach (DzU nr 135, poz. 791)

RUCH DROGOWY

-  zmienione rozporządzenie o okresowych ograniczeniach oraz zakazie ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (DzU nr 135, poz. 793)

CIŚNIENIOWE URZĄDZENIA

-  korekty w rozporządzeniu dotyczącym ciśnieniowych urządzeń transportowych (DzU nr 135, poz. 794)

TYTOŃ

-  od 30 czerwca obowiązuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości na temat warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jemu podlegających oraz w środkach przewozu osób (DzU nr 135, poz. 795)

(1 lipca, tuż przed godz. 22, ukazał się w Internecie Dziennik Ustaw nr 136 z aktami prawnymi wchodzącymi w życie tego właśnie dnia. Sygnalizujemy je niżej):

VAT

- nie ma obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego, gdy wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu VAT jest podatnik mający siedzibę działalności gospodarczej lub miejsce jej prowadzenia na terytorium państwa członkowskiego Unii (DzU nr 136, poz. 796)

- następne rozporządzenie ministra finansów dotyczy zwrotu VAT niektórym podmiotom (poz. 797)

- kolejne (zmienione) poświęcone jest wykonaniu niektórych przepisów ustawy o VAT (poz. 798)

- zmodyfikowane rozporządzenie określające podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (poz. 799)

- nowy jest załącznik nr 1 do rozporządzenia z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją VAT. Jednakże dotychczasowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego może być stosowany do 30 czerwca 2012 r., z tym że nie dotyczy to podatników niemających w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia (poz. 800)

- to końcowe zastrzeżenie (zaczynające się od słów „nie dotyczy to") zostało wprowadzone także do tegorocznego rozporządzenia na ten sam temat opublikowanego w DzU nr 44, poz. 229(poz. 801)

OCHRONA OSÓB I MIENIA

- wzór wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (poz. 802)

LOBBING

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych na temat rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (poz. 803).