- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 23 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (DzU z 11 stycznia 2016 r., poz. 39)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" (DzU z 18 stycznia 2016 r., poz. 70)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (DzU z 18 stycznia 2016 r., poz. 74)

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 listopada 2015 r. (poz. 76) w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego (DzU z 18 stycznia 2016 r., poz. 76)