• niektóre przepisy ustawy z 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 29 września 2022 r., poz. 2015)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 11 października 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Załęczański Łuk Warty (PLH100007) (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2300)

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2302)

• ustawa z 7 października 2022 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2303)

• rozporządzenie ministra finansów z 9 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu do wykonywania niektórych zadań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2307)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2308)

• rozporządzenie ministra finansów z 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2310)

• ustawa z 6 października 2022 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2311)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DzU z 14 listopada 2022 r., poz. 2312)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (DzU z 28 listopada 2022 r., poz. 2440)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027” (DzU z 28 listopada 2022 r., poz. 2441)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (DzU z 28 listopada 2022 r., poz. 2443)