• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. (DzU z 1 marca 2021 r., poz. 377)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tuczępy w województwie świętokrzyskim (DzU z 1 marca 2021 r., poz. 378)