• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 19 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Wietcisy (PLH220009) (DzU z 5 stycznia 2022 r., poz. 16)

• ustawa z 2 grudnia 2021 r.o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (DzU z 5 stycznia 2022 r., poz. 25)