- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania (DzU z 16 października 2018 r., poz. 1974)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 września 2018 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych (DzU z 16 października 2018 r., poz. 1976)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 września 2018 r. w sprawie stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (DzU z 16 października 2018 r., poz. 1978)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej z 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (DzU z 16 października 2018 r., poz. 1982)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU z 23 października 2018 r., poz. 2025)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 października 2018 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Ochrony Państwa (DzU z 30 października 2018 r., poz. 2065)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (DzU z 31 października 2018 r., poz. 2071)