- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 1 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DzU z 12 sierpnia 2016 r., poz. 1218)

- ustawa z 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 1 października 2016 r. (DzU z 12 sierpnia 2016 r., poz. 1221)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia (DzU z 12 sierpnia 2016 r., poz. 1223)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 12 sierpnia 2016 r., poz. 1230)

- rozporządzenie ministra finansów z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawie orzekania o zwrocie części zapłaconego podatku akcyzowego zakładowi energochłonnemu (DzU z 12 sierpnia 2016 r., poz. 1231)