- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów (DzU z 15 maja 2017 r., poz. 940)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (DzU z 15 maja 2017 r., poz. 941)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (DzU z 15 maja 2017 r., poz. 942)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 maja 2017 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (DzU z 15 maja 2017 r., poz. 943)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (DzU z 15 maja 2017 r., poz. 944)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 9 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (DzU z 15 maja 2017 r., poz. 946)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 15 maja 2017 r., poz. 947)