fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Przekształcona spółka odliczy niektóre koszty

123RF
Spółka komunalna, która powstała w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego, może amortyzować budynki nabyte w aporcie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygnął w interpretacji z 28 kwietnia 2016 r. (IBPB-1-3/4510-144/16/SK) możliwość odliczenia kosztów podatkowych w formie amortyzacji.

Z pytaniem zwróciła się komunalna spółka prawa handlowego, której założycielem i 100-proc. udziałowcem jest gmina. Spółka powstała z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały rady miejskiej z listopada 2013 r. Wszystkie udziały zostały objęte przez gminę. Wniesienie mienia zakładu do spółki stanowiło wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego. Przekształcenie nastąpiło na podstawie art. 22 i 23 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Nowo powstała spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. Oznacza to, że przejęła należności i zobowiązania likwidowanego zakładu, pracownicy zakładu stali się pracownikami spółki, składniki mienia przekształcanego zakładu stały się majątkiem spółki. Mienie przekształconego zakładu budżetowego objęło środki trwałe wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych likwidowanego zakładu. Chodzi o składniki nabyte przez zakład ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez gminę oraz środki trwałe przejęte w trwały zarząd. Zakład budżetowy nie dokonywał amortyzacji podatkowej składników majątku wniesionych jako wkład niepieniężny do spółki, gdyż zakład nie posiadał osobowości prawnej, a mienie zakładu stanowiło majątek gminy.

Spółka zapytała, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych przez gminę na pokrycie kapitału zakładowego w związku z likwidacją i przekształceniem zakładu w spółkę. Zapytała też, czy ma prawo do odpisów od środków trwałych nabytych przez zakład z dotacji przekazanej przez gminę, które nie były amortyzowane podatkowo w zlikwidowanym zakładzie.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Określona grupa wydatków, w tym związana z finansowaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ich nabyciem czy wytworzeniem) może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów tylko poprzez odpisy amortyzacyjne. Wynika to z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT. Stosownie do art. 16a ust. 1 tej ustawy o CIT, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością; maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w odniesieniu do środków trwałych zakupionych przez zakład budżetowy z dotacji, należy zastosować art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT. Kosztem podatkowym nie mogą być odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że spółka, będąca następcą prawnym przekształcanego zakładu budżetowego, nie ma prawa do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji.

Dyrektor Izby odniósł się również do środków trwałych, które gmina oddała zakładowi budżetowemu w trwały zarząd, a które zostały ujęte w stosowanej ewidencji podatkowej zakładu, jednak nie podlegały amortyzacji podatkowej. W sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego składniki majątku, które były uprzednio oddane zakładowi w trwały zarząd, a które następnie zostały wniesione przez gminę (będące jej własnością) aportem do spółki w zamian za wydanie udziałów, spółka będzie miała prawo zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nabytych w drodze aportu środków trwałych.

Autor interpretacji zwrócił też uwagę na ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W stosunku natomiast do wniesionego do spółki w ramach przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Tym samym, spółka nie będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej tego prawa.

Dyrektor Izby uznał więc, że odliczeniu podlegają odpisy amortyzacyjne od budynków nabytych przez spółkę w formie aportu. Nie dotyczy to natomiast prawa wieczystego użytkowania gruntów ani środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacją.

Komentarz

Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner w Warszawie

W orzecznictwie sądów administracyjnym nie budzi wątpliwości, że skoro przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę kapitałową musi się odbyć przez likwidację tego zakładu dokonaną w celu zawiązania spółki, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez zakład, to takie przekształcenie wyczerpuje dyspozycję zawartą w art. 93a § 1 w zw. z art. 93b ordynacji podatkowej, wobec czego spółka wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanego zakładu. Na spółkę przeszły zatem wszelkie skutki podatkowe zdarzeń, które wystąpiłyby w tym zakładzie, gdyby nie było przekształcenia – zatem także skutki podatkowe sfinansowania nabycia środków trwałych dotacją otrzymaną od gminy. Wobec tego słusznie, moim zdaniem, organ wskazał na zastosowanie w tym przypadku art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.

Sukcesja praw i obowiązków podatkowych powinna być odnoszona do wszystkich składników majątkowych, przejętych na własność przez spółkę wskutek przekształcenia zakładu, tj. zarówno tych sfinansowanych dotacją, jak i tych, które oddane zostały zakładowi w trwały zarząd. Dlatego moim zdaniem może budzić wątpliwości ocenianie przez organ skutków podatkowych w odniesieniu do składników będących dotychczas w trwałym zarządzie (budynki) przez pryzmat aportu. Wynikało to z założenia (przyjętego przez WSA w Opolu w wyroku z 10 lutego 2015 r., I SA/Op 678/14), że ponieważ trwały zarząd przysługuje jedynie państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, to z chwilą przekształcenia zakładu w spółkę wygasa, a składniki majątkowe będące dotychczas w trwałym zarządzie „powracają" do gminy, która następnie wnosi je aportem do spółki. W konsekwencji sukcesja prawnopodatkowa nie mogła tych składników majątkowych objąć. Trzeba jednak wskazać, że zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna gminy nie ma osobowości prawnej, a wyodrębnione zadania wykonuje w oparciu o majątek gminy – przekazany w trwały zarząd albo w użytkowanie. Majątek ten, zarówno będący w trwałym zarządzie, jak i po jego wygaśnięciu, jest własnością gminy, a trwały zarząd jest jedynie formą prawną władania nim przez zakład. Niewątpliwie kwestie poruszone w niniejszej interpretacji mogą budzić kontrowersje, na co wskazują różne stanowiska sądów i organów podatkowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA