fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

HFPC: szybsze postępowanie, ale co z prawami człowieka?

Adobe Stock
Przyspieszenie postępowań sądowych – to główne założenie rządowego projektu zmieniającego przepisy kodeksu postępowania karnego. HFPC odniosła się do niego w opinii prawnej, analizując czy ceną za przyspieszenie postępowań nie będzie naruszenie praw człowieka.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do postępowania karnego prekluzji dowodowej. Sąd rozpoznający sprawę miałby możliwość zakreślenia terminu do składania wniosków dowodowych. Po jego upływie sąd mógłby oddalić wniosek, o ile nie dotyczyłby on jednej z okoliczności wymienionych w projektowanym art. 170 § 1a k.p.k. Rozwiązanie to budzi wątpliwości HFPC. „To znaczny wyłom w podstawowej zasadzie procesu, zgodnie z którą wszystkie rozstrzygnięcia muszą opierać się na prawdziwych ustaleniach faktycznych" – tłumaczy Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Pozostaje również pytanie o zgodność takiej regulacji z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka, zwłaszcza, gdy oddalonym dowodem byłoby przesłuchanie świadka. Oceniając decyzję o odmowie przeprowadzenia dowodu Trybunał zwraca baczną uwagę na istotność takiego dowodu z punktu widzenia rezultatu postępowania. „Omawiany przepis nie gwarantuje, że wszelkie istotne dla finalnego rozstrzygnięcia dowody, zostaną przeprowadzone. Poza zakresem oddziaływania wyjątku od zasady prekluzji dowodowej pozostaną chociażby te dotyczące okoliczności wyłączających ściganie, czy wpływające na wymiar kary" – dodaje Marcin Wolny.

Innym z uregulowań, które budzi wątpliwości jest możliwość prowadzenia postępowania dowodowego pod nieobecność oskarżonego i jego obrońcy. Projekt przewiduje, że będzie do tego mogło dojść w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Obrona będzie mogła na kolejnym terminie sprawy złożyć wniosek o uzupełniające przesłuchanie świadka. Dojdzie do niego, o ile w sposób przekonujący wykaże, że sposób przesłuchania naruszył gwarancje procesowe.

„Projektodawca wykazuje daleko idące niezrozumienie idei gwarancji procesowych. Samo przeprowadzenie dowodu pod nieobecność oskarżonego i jego obrońcy narusza takie gwarancje" – tłumaczy Marcin Wolny. „Z drugiej strony trudno oczekiwać, że strona, która nie była na sali rozpraw i która nie dysponuje zapisem audiowizualnym posiedzenia, będzie w stanie, w przekonujący sposób wskazać, że naruszono jej gwarancje procesowe. Na podstawie jedynie protokołu rozprawy trudno kwestionować atmosferę panującą na sali czy wykazywać, że zadane pytania były sugerujące" – dodaje prawnik HFPC.

Ostatnią z kwestii, na którą szczególną uwagę zwraca HFPC, jest zmiana w zakresie reguł wyrokowania przez sąd II instancji. Do tej pory nie mógł on skazać osoby wobec której sąd I instancji warunkowo umorzył postępowanie. W takim przypadku zmuszony był uchylić wyrok I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Projektodawca chce odstąpić od tej reguły. „To niezgodne m.in. z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, który gwarantuje każdej osobie skazanej prawo do odwołania. Skazanie osoby przez sąd II instancji, wobec której warunkowo umorzono postępowanie, pozbawia ją tego prawa" – tłumaczy Marcin Wolny.

Z opinią można zapoznać się tutaj.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA