fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Jakich uchwał rady gminy nie można zaskarżyć do sądu

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlegają uchwały w sprawach z zakresu administracji publicznej. W orzecznictwie podkreśla się, że takiego charakteru nie ma uchwała ustalająca wynagrodzenie wójta, która dotyczy relacji między pracodawcą a pracownikiem.

- W związku ze zwiększeniem przez radę gminy wynagrodzenia zasadniczego wójta, grupa mieszkańców gminy chce zaskarżyć tę uchwałę do sądu administracyjnego. Czy przysługuje im takie uprawnienie?

Nie. Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c) u.p.s.), a jego pracodawcą jest urząd gminy (art. 8 ust. 1 u.p.s.). W art. 8 ust. 2 u.p.s. oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) zastrzeżono, że ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznych kompetencji rady gminy. Rada dokonuje tego w drodze uchwały, oceniając ilość i jakość pracy wójta, oczywiście w granicach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy płacowe (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 2 listopada 2016 r., sygn. III APa 14/16, LEX nr 2166574). W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych przyjęto m.in., że wynagrodzenie zasadnicze wójta: w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców stanowi kwotę w granicach od 4.800 zł do 6.200 zł, w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – od 4.500 zł do 6.000 zł, a w gminie do 15 tys. mieszkańców – od 4.200 zł do 5.900 zł.

W myśl art. 101 ust. 1 u.s.g. każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą rady gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć tę uchwałę do sądu administracyjnego. Skargę można wnieść w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców gminy, którzy wyrażą na to pisemną zgodę (art. 101 ust. 2a u.s.g.). W orzecznictwie podkreśla się jednak, że kwestionując uchwałę rady gminy w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g., trzeba nie tylko dowieść, że zaskarżona uchwała narusza prawo, ale także, że negatywnie wpływa na sferę prawno-materialną skarżącego, czyli np. pozbawia go pewnych, zagwarantowanych przez prawo uprawnień albo uniemożliwia ich realizację (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 10 lipca 2017 r., sygn. I SA/Gl 1101/16, LEX nr 2329860). Nie wystarczy powołanie się na ważny interes publiczny. Zaskarżona uchwała musi naruszać konkretnie rozumiane interesy lub uprawnienia skarżącego.

Podkreśla się także, że przepis ten dotyczy tylko spraw z zakresu administracji publicznej. W orzecznictwie przyjmuje się, że uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta nie ma charakteru publicznoprawnego, gdyż nie reguluje stosunków typowych dla administracji publicznej, lecz wynagrodzenie. Uchwała ta dotyczy zatem sfery prywatnoprawnej (relacji pracownik - pracodawca), a prawidłowość ustalenia wysokości wynagrodzenia podlega kontroli sądu powszechnego (art. 43 ust. 2 u.p.s.). Wyłącza to właściwość sądów administracyjnych do rozpoznawania tej kategorii spraw (por. np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2014 r., sygn. II OSK 506/14, LEX nr 1510358).

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875)

podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 8, art. 36, art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. DzU z 2014 r. nr 1786 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA