fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

WSA: pracownik pełniący obowiązki kierownika urzędu ma takie kompetencje jak kierownik

Urzędnik, pieczątka
Adobe Stock
Pracownik pełniący obowiązki kierownika urzędu ma takie kompetencje jak kierownik.

W związku z rozpatrywaniem roszczenia dotyczącego śmierci swojego klienta towarzystwo ubezpieczeniowe zwróciło się do urzędu stanu cywilnego o udostępnienie kserokopii karty zgonu lub wskazanie nazwy placówki medycznej wystawiającej ten dokument. Wyjaśniło, że jest to niezbędne do złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Spotkała go jednak odmowa oparta na przepisach aż trzech ustaw: o aktach stanu cywilnego, o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o statystyce publicznej. Przepisy tych ustaw ograniczają udostępnianie danych dotyczących przyczyny śmierci.

Firma ubezpieczeniowa odwołała się do wojewody zachodniopomorskiego. Zdaniem spółki nie uwzględniono jej interesu prawnego wynikającego z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wojewoda nie ustosunkował się do tych merytorycznych zarzutów, lecz stwierdził niedopuszczalność odwołania. Zakwestionował bowiem samą decyzję, ocenioną jako zwykłe pismo, od którego nie przysługuje odwołanie. Brakowało bowiem pieczęci nagłówkowej, przez co nie oznaczono organu. Nie sposób także ustalić „autora" odmowy na podstawie pieczątki w miejscu, w którym podpisała się osoba działająca jako „p.o. zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego" – argumentował wojewoda. W konsekwencji nie ma decyzji, od której można wnieść odwołanie.

Polemizując z taką oceną, w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie firma ubezpieczeniowa zwróciła uwagę, że koncentrując się na uchybieniach formalnych, wojewoda nie odniósł się do zarzutów merytorycznych. Nie zgodziła się też z argumentacją wojewody, że wskutek formalnych uchybień mamy tu do czynienia z pismem, a nie z decyzją. W swojej treści wskazuje ona organ, który ją wydał, a pieczątka p.o. zastępca kierownika informuje o osobie upoważnionej przez kierownika USC do wydawania decyzji administracyjnych.

Sąd podzielił tę ocenę i uchylił postanowienie wojewody. Zdaniem WSA nie budzi wątpliwości, że odwołanie towarzystwa ubezpieczeniowego zostało wniesione od decyzji kierownika USC. To, że podpisał ją pracownik p.o. zastępcy kierownika USC, nie zmienia tej oceny. Powierzenie obowiązków organu lub na stanowisku oznacza bowiem powierzenie wszystkich kompetencji, uprawnień i obowiązków tego organu, w tym kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Sz 599/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA