fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Czy za pracę w wolną sobotę urzędnikowi przysługuje dzień wolny?

123RF
Czy w związku z tym, że ustawa o służbie cywilnej nie posługuje się terminem 5-dniowego tygodnia pracy ani nie reguluje odrębnie pracy w innym niż niedziela dniu wolnym można do jej rekompensaty stosować przepisy kodeksu pracy w tym art. 1513?

Nie.

Zgodnie z art. 1513 kp, pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 kp wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny, udzielony mu do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do członków korpusu służby cywilnej. Jak wskazuje, bowiem Departament Służby Cywilnej w opinii prawnej z 29 lipca 2011 r., (znak: DP.171-164(2)/11/Est) ze względu na to, że przepisy art. 97 ust. 5-7 ustawy o służbie cywilnej wprowadzają odmienną od przewidzianej w kodeksie pracy, regulację dotyczącą zasad rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, należy uznać, że w tym zakresie do członków korpusu służby cywilnej nie stosuje się przepisów kodeksu pracy.

W szczególności brak podstaw prawnych do stosowania wobec nich przepisu art. 1513 kp. Odsyła on, bowiem do okoliczności uzasadniających pracę w godzinach nadliczbowych w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, czyli do art. 151 § 1 kp. A zatem nie może on mieć zastosowania w służbie cywilnej, w której przesłanki polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych są odmiennie uregulowane.

Oznacza to, że pracownikowi służby cywilnej wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy, przysługuje czas wolnym w tym samym wymiarze. Urzędnikowi natomiast żadna rekompensata za taką pracę się nie należy.

Podstawa prawna:Art. 97 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1559), Art. 151, art. 1513 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA