fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sądy i prokuratura

Sądy apelacji szczecińskiej mają dobre wyniki sprawności

Na apelację szczecińską składa się 27 jednostek: jeden sąd apelacyjny, trzy okręgowe, 23 rejonowe
materiały prasowe
Sąd Apelacyjny w Szczecinie, utworzony 1 stycznia 2005 r., jest najmłodszym sądem apelacyjnym w Polsce. Swoją właściwością obejmuje województwo zachodniopomorskie i część lubuskiego.

Na apelację szczecińską składa się 27 jednostek: jeden sąd apelacyjny, trzy okręgowe, 23 rejonowe. Największy w apelacji jest Sąd Okręgowy w Szczecinie z limitem stu sędziów/asesorów, a najmniejszy – Sąd Rejonowy w Sławnie z limitem pięciu sędziów/asesorów. Limit etatów w sądach apelacji szczecińskiej (stan na 30 czerwca 2017 r.) przedstawia się następująco: sędziowie i asesorzy: 659 (w tym 29 wakatów), referendarze: 121 (1 wakat), asystenci: 217 (5 wakatów), kuratorzy: 370 (3 wakaty), urzędnicy: 1822,35, inni pracownicy: 168,15.

W ciągu trzech kwartałów 2017 r. do SA w Szczecinie wpłynęły 5063 sprawy. Wpływ został opanowany niemal w całości i w stosunku do 2016 r. załatwiono aż 4 proc. więcej spraw.

Najlepszy wskaźnik opanowania wpływu miał SR w Sławnie z wynikiem 104 proc., SR w Kołobrzegu – 103,5 proc. oraz SR w Sulęcinie – 101,6 proc. Średni czas trwania postępowania w głównych kategoriach spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji w sądach apelacji szczecińskiej wyniósł 5,5 miesiąca, co dało czwarte miejsce w Polsce.

Ciekawe inicjatywy

Sąd Apelacyjny i sądy okręgowe w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie działają na rzecz popularyzacji mediacji. Sędziowie tych sądów spotykają się z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także z przedszkolakami zarówno w szkołach jak i w budynkach sądowych. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie powołany został Zespół ds. Edukacji koordynujący działania, a aktualnie prowadzone są tam cieszące się dużym zainteresowaniem młodzieżowe warsztaty prawnicze dla uczniów drugich i trzecich klas licealnych.

W ramach współpracy z instytucjami i organizacjami szczecińskich środowisk prawniczych informacje o bieżącej działalności sądów apelacji szczecińskiej i ich orzecznictwie publikowane są w lokalnym czasopiśmie „in gremio" wydawanym przez samorząd adwokacki. Od 2011 r. co kwartał wydawany jest własny zbiór orzeczeń, a od dwóch lat wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym periodyk prawniczy „Acta Iuris Stetinensis". Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim umożliwia studentom Wydziału Prawa dostęp do sądu podczas studenckich praktyk.

Umowa partnerska podpisana w 2006 r. pomiędzy SA w Szczecinie a Wyższym Sądem Krajowym w Rostoku oraz porozumienie o partnerstwie i współpracy SO w Szczecinie i jego odpowiednika w Rostoku stały się podstawą bliskich kontaktów z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i władz krajowych Meklemburgii – Pomorza Przedniego.

Najciekawszy proces

Niedawno jedna ze spraw karnych wywoływała sprzeczne emocje opinii publicznej. Aresztowano znanego szczecińskiego adwokata, któremu zarzucono zlecenie i kierowanie podrobieniem testamentu. W toku śledztwa przeszukano jego kancelarię i zabezpieczono akta wszystkich prowadzonych przez niego spraw cywilnych, dotyczących łącznie ponad 700 klientów, w tym będących w toku. Z tego względu zainteresowanie sprawą rosło, zaś krytyczne stanowiska wyraziły Okręgowa oraz Naczelna Rada Adwokacka. Na wniosek prokuratora Sąd Okręgowy w Szczecinie wyraził zgodę na wykorzystanie zabezpieczonych akt jako dowodów w prowadzonym postępowaniu karnym (art. 180 § 2 k.p.k. w zw. z art. 226 k.p.k.).

Po rozpoznaniu wniesionych zażaleń SA w Szczecinie, stojąc na gruncie gwarancji zawarowanych w Konstytucji RP, unormowań konwencyjnych (w tym wykładni ETPC) oraz karnoprocesowych, zmienił zaskarżone orzeczenie i nie uwzględnił wniosku.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że ochrona tajemnicy adwokackiej jest jedną z gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, a celem nie jest ochrona komfortu adwokata, lecz zaufania, którym obdarzył go klient. Respektowanie tajemnicy zawodowej to nieodłączny element całego systemu ochrony prawnej oraz warunek sine qua non prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym. Rozpoznający sprawę sędzia SA Stanisław Stankiewicz został doceniony za merytoryczną jakość uzasadnienia orzeczenia i otrzymał tytuł honorowy Sędziego Europejskiego.

W SA w Szczecinie w 2015 r. zapadł wyrok doniosły z punktu widzenia interesów klientów banków, którzy zaciągnęli kredyt waloryzowany według kursu franka szwajcarskiego. Sąd, rozpoznając apelację banku od wyroku SO w Szczecinie, uznał, że postanowienia umowy kredytowej w zakresie, w jakim pozwalały bankowi jednostronnie ustalać kurs walutowy do przeliczania kredytu oraz jego rat, są klauzulą niedozwoloną i nie wiążą stron. Orzeczenie to było jednym z pierwszych w kraju, w których zakwestionowana została praktyka banków polegająca na niekorzystnym dla kredytobiorców ustalaniu wysokości zobowiązania po drastycznej zmianie kursu franka szwajcarskiego.

Wyrok ten, choć dotyczył jednostkowej sprawy, wywarł wpływ na orzecznictwo sądów w całym kraju. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA