fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Wynagrodzenie dla pracownika samorządowego w czasie tymczasowego aresztowania

123RF
W okresie zawieszenia stosunku pracy pracownika samorządowego z powodu tymczasowego aresztowania taki podwładny otrzymuje połowę wynagrodzenia. Sytuacja tymczasowo aresztowanego różni się jednak od sytuacji osoby zawieszonej przez prokuratora lub sąd w czynnościach służbowych.

- Pracownik urzędu gminy został zawieszony przez prokuratora w czynnościach służbowych. Czy za ten okres trzeba wypłacić mu wynagrodzenie?

Nie.

W art. 35 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.) przyjęto, że stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa. W okresie zawieszenia podwładny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania, a w razie umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego należy wypłacić mu pozostałą część wynagrodzenia.

Obowiązek wypłaty pozostałej części wynagrodzenia nie dotyczy sytuacji, gdy nastąpiło warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przyjmuje się, że regulację tę uzupełniają przepisy kodeksu pracy (dalej k.p.). Zgodnie z art. 66 § 1 k.p. umowa o pracę wygasa z upływem 3 miesięcy nieobecności podwładnego w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2014 r., sygn. I PK 136/13, OSNP 2015/4/49).

W myśl art. 249 § 2 i art. 276 kodeksu postępowania karnego (dalej k.p.k.) tytułem środka zapobiegawczego podejrzany (oskarżony) może zostać zawieszony w czynnościach służbowych. Jest to jednak inna sytuacja niż ta, o której mowa w art. 35 u.p.s. Podkreśla się, że zgodnie z art. 80 k.p. zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za wykonaną pracę. Za czas niewykonywania pracy podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wtedy, gdy przewiduje to wyraźnie konkretny przepis. Takimi szczególnymi regulacjami są art. 81 k.p. (dotyczący sytuacji, gdy podwładny był gotów do wykonywania pracy, ale doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy) oraz art. 35 u.p.s. Nie mogą być one jednak interpretowane rozszerzająco (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2 lipca 2013 r., sygn. III APa 16/13, LEX nr 1362765).

Zwraca się uwagę, że osoba zawieszona w czynnościach służbowych na mocy postanowienia wydanego w postępowaniu karnym doznaje przeszkód w podjęciu swoich obowiązków zawodowych z przyczyn, za które pracodawca z oczywistych względów nie ponosi odpowiedzialności. Takiemu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 81 k.p. Nie stosuje się do niego także w drodze analogii art. 35 u.p.s., gdyż sytuacja osoby tymczasowo aresztowanej oraz osoby zawieszonej w czynnościach służbowych nie jest tożsama.

W przypadku podwładnego zawieszonego w czynnościach służbowych pracodawca nie może zostać obciążony, bez wyraźnej podstawy ustawowej, obowiązkiem zapłaty części wynagrodzenia. Ewentualne konsekwencje błędnych decyzji organów państwowych powinny obciążać te organy, a nie pracodawcę (por. m.in. wyrok SN z 24 stycznia 2014 r., sygn. III PK 51/13, OSNP 2015/4/50). ?

—Anna Puszkarska, radca prawna

podstawa prawna: art. 35, art. 43 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

podstawa prawna: art. 249 § 1-4, art. 276 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)

podstawa prawna: art. 66, art. 80-81 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA