fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Najem prywatny niezwiązany z działalnością przedsiębiorcy - jaka forma opodatkowania

123RF
Jeśli przedsiębiorca pyta o sposób opodatkowania najmu prywatnego lokalu mieszkalnego niezwiązanego z jego firmą, to fiskus nie może pomijać, że działalność ta nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i profesjonalny.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 19 kwietnia 2017 r. (I SA/Sz 168/17).

Stan faktyczny

We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jego firma zajmuje się sprzedażą detaliczną części i akcesoriów do samochodów, w tym przez internet. Mężczyzna tłumaczył, że opłaca PIT na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Nie jest podatnikiem VAT czynnym (zwolnienie ze względu na osiągane obroty). Małżonka podatnika również prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Zakres jej działalności to handel artykułami przemysłowymi przez internet.

Działalność firmowa małżonków nie dotyczy najmu ani nie ma jakiegokolwiek związku z nieruchomościami. Małżonkowie dysponują jednak lokalem mieszkalnym z garażem, który został zakupiony w 2012 r. w połowie ze środków własnych, a w połowie z kredytu. Nieruchomość ta nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą. Podatnik wyjaśnił, że mieszkanie zostało kupione w celu poprawy stanu zdrowia córek, którym lekarz rodzinny zalecił jak najczęstsze zmiany klimatu. Wnioskodawca korzysta z mieszkania przez 10 i pół miesiąca w roku. W pozostałym czasie, kiedy nie ma możliwości wyjazdu rodzinnego, wynajmuje je.

Mężczyzna podkreślił, że najem prywatnego lokalu mieszkalnego nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i profesjonalny. Działania prowadzone w związku z najmem nie są wykonywane w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. W odpowiednim czasie złożył oświadczenie o sposobie rozliczania najmu, wybierając 8,5-proc. stawkę ryczałtu. Postanowił się jednak upewnić czy przychody uzyskiwane z najmu prywatnego mieszkania niebędącego składnikiem majątku związanym z działalnością powinny być kwalifikowane do przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, tj. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

Fiskus odpowiedział, że podatnik nie ma takiej możliwości. Wskazał, że najem nieruchomości na krótkie pobyty jest w istocie szeregiem cyklicznych, powtarzalnych okresowo w sposób zorganizowany i ciągły czynności podejmowanych w celach zarobkowych i zawierających element działalności gospodarczej. Takie usługi, zdaniem urzędników, bez wątpienia noszą znamiona usług związanych z zakwaterowaniem i powinny zostać zakwalifikowane do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięcie

Podatnik nie zgadzał się z taką kwalifikacją przychodów z najmu. Zaskarżył interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uwzględnił jego skargę.

Zdaniem sądu zasadny jest zarzut skarżącego, że organ z niewiadomych przyczyn zakwalifikował przychody uzyskiwane z wynajmu prywatnego lokalu mieszkalnego niebędącego składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą do tej działalności, a nie do najmu.

Sąd uznał, że w interpretacji fiskus całkowicie pominął element stanu faktycznego, tj. fakt, że najem prywatnego lokalu mieszkalnego nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i profesjonalny. Działania prowadzone w związku z najmem nie są wykonywane w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły. Jak podkreślił WSA, fiskus nie może oceniać stanowiska, którego sam wnioskujący o udzielenie interpretacji nie wyraził ani okoliczności nienależących do stanu faktycznego. Przyjęcie w spornej sprawie stanu faktycznego odmiennego od przedstawionego we wniosku jest podstawą do uchylenia wydanej interpretacji indywidualnej.

Jak podkreślił sąd, przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ powinien dokonać interpretacji w granicach stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, z uwzględnieniem uwag sformułowanych w uzasadnieniu wyroku. ©?

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Zdaniem autora

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy, dyrektor w departamencie podatków Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Komentowana sprawa dowodzi niestety, że organy podatkowe nadal są średnio przywiązane do zasady wynikającej z art. 120 ordynacji podatkowej, a fiskalizm za wszelką cenę jest głównym motorem ich działania. Pod kątem prawnym należy jednak zauważyć, że z samego art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT wynika, iż to źródło przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza – ma charakter wtórny do innych (por. wyrok NSA z 9 marca 2016 r., II FSK 1423/14) i nie powinno być rozpatrywane jako pierwsze możliwe. Ponadto, gdyby przyjąć stanowisko organów, jakie prezentują one ostatnio w odniesieniu do najmu prywatnego, należałoby stwierdzić, że przepisy te nigdy nie znajdą zastosowania, ponieważ najem zawsze jest stosunkiem ciągłym o pewnym stopniu organizacji. To jest oczywiście sprzeczne z założeniem racjonalnego ustawodawcy, który nie wprowadza przepisów z założenia nieznajdujących zastosowania. Taka jest istota norm prawnych. Niestety, komentowany wyrok WSA w Szczecinie, choć niewątpliwie prawidłowy, nie rozstrzyga sprawy materialnie, a nawet daje organom furtkę do kwestionowania rozliczeń w przyszłości. Sąd bowiem słusznie zauważył, że organ nie interpretował stanu faktycznego przedstawionego we wniosku kwestionując to, że „najem prywatnego lokalu mieszkalnego nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i profesjonalny". Formalnie organ powinien więc zinterpretować przepis odnośnie do takiego stanu faktycznego. Jeżeli jednak w postępowaniu wymiarowym zakwestionuje te okoliczności, to interpretacja nie będzie chronić, jako wydana w innym stanie faktycznym niż wynikający z wniosku. Od pewnego czasu można zaobserwować taki sposób omijania interpretacji i aby się przed tym uchronić należałoby w sposób pełny zinterpretować art. 10 ust. 3 i 6 ustawy o PIT i ich wzajemny stosunek – gdzie „kończy" się najem prywatny, a zaczyna działalność gospodarcza. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA