fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Wycinka w obszarze Natura 2000 może zagrozić środowisku - wyrok NSA

Fotolia.com
Planowane usunięcie ponad 2,5 tys. drzew na obszarze Natura 2000 wymagało decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Takie „wylesienie" może bowiem mieć znaczący wpływ nie tylko na sam obszar Natura 2000, ale też na całe środowisko – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Anna Z. (dane zmienione) uzyskała zezwolenie burmistrza Recza na usunięcie ponad 2,5 tys. drzew, m.in. 1,1 tys. brzóz, 1,1 tys. olszy czarnej, 439 świerków, czterech dębów i trzech klonów z 6 ha swojej działki, określonej w ewidencji gruntów jako działka rolna, położonej w obszarze Natura 2000. Zgodnie z przepisami ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) zgłosiła swój zamiar regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w Szczecinie. RDOŚ stwierdza wtedy, czy zamierzana wycinka może mieć wpływ na obszar Natura 2000 i czy istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

RDOŚ uznał postępowanie w tej sprawie za bezprzedmiotowe i je umorzył. Jego zdaniem ofiarą wycinki miało paść 6 ha lasu mieszanego, w tym wiele okazałych 50-letnich drzew. Jest to więc przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wtedy nie przeprowadza się odrębnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Generalny dyrektor ochrony środowiska utrzymał w mocy postanowienie RDOŚ o umorzeniu postępowania, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Anny Z. Za prawidłową uznał ocenę, że zamierzane usunięcie ponad 2,5 tys. drzew oznacza wylesienie w celu zmiany sposobu użytkowania. O tym, że chodzi tu o las, nie rozstrzygają zapisy w ewidencji określające ten obszar jako grunt rolny, ale stan faktyczny. W ocenie WSA, sformułowanej na podstawie przepisów ustawy o lasach, za las należy również uznać grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną, nieprzeznaczony do produkcji leśnej, niebędący też rezerwatem przyrody.

O tym, że przedmiotem wycinki ma być las mieszany, świadczy układ gatunkowy, rozmiar i wiek drzew. Słusznie zatem uznano to za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego jest wymagane uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Anna Z. zarzuciła błędną definicję lasu i błędne uznanie, że usunięcie drzew z działki rolnej może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

NSA nie miał wątpliwości, że chodzi tu o wylesienie gruntów, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarze Natura 2000. A więc o przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Drzewa przeznaczone do wycinki tworzą bowiem zwarty kompleks roślinności z lasem zarządzanym przez nadleśnictwo.

NSA podkreślił, że niebezpieczeństwo znacznego oddziaływania wycinki ma skutek szerszy niż tylko ochrona obszaru Natura 2000. Planowana wycinka wymaga więc wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której mieści się również ocena oddziaływania na obszar Natura 2000.

sygnatura akt: II OSK 2133/16

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA