fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Rów melioracyjny nie może być strugą

Fotorzepa, Jakub Ostałowski
Spór o to, czy przez działkę płynie ciek Czarne Stoki wpadający do Wiernej Rzeki czy tylko rów melioracyjny, będzie rozstrzygany ponownie.

Będzie to miało decydujące znaczenie dla ustalenia, kto jest jego właścicielem.

Zgodnie z przepisami prawa wodnego Skarb Państwa jest właścicielem gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi. Grunty pokryte wodami w rowach znajdujących się w granicach nieruchomości gruntowej są własnością jej właściciela. Stwierdzenie, że przez parcelę nie przebiega rów, lecz wody powierzchniowe płynące, i na odwrót, ma daleko idące skutki. Rozstrzyga nie tylko o tym, kto jest ich właścicielem, lecz i o charakterze nieruchomości, przez które biegnie woda. Rów melioracyjny może oznaczać, że jest to działka rolna, strumyk – że jego właścicielem staje się Skarb Państwa. Dlatego tak ważne jest ustalenie charakteru wód.

W 2016 r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wystąpił do starosty kieleckiego o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków. Miała polegać na wykreśleniu ŚZMiUW z rejestru gruntów jako zarządzającego w imieniu marszałka województwa świętokrzyskiego działką we wsi Wincentów pod Kielcami. Organem reprezentującym Skarb Państwa nie powinien być marszałek województwa, lecz starosta kielecki – twierdził ŚZMiUW.

Starosta wydał odmowną decyzję. Jego zdaniem posesji nie przecina rów melioracyjny, lecz rzeka Czarne Stoki, mająca początek na pograniczu Piekoszowa i Wincentowa, z ujściem do Łososiny, zwanej Wierną Rzeką, rozsławioną przez Stefana Żeromskiego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych w części dotyczącej woj. świętokrzyskiego wpisana jest rzeka Czarne Stoki jako wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Organem właściwym do wykonywania praw właścicielskich w imieniu Skarbu Państwa jest więc marszałek województwa. Zadania wynikające z ustawy – Prawo wodne wykonuje w jego imieniu ŚZMiUW w Kielcach.

W odwołaniu, a następnie w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach ŚZMiUW powtórzył, że aktualne zapisy w ewidencji gruntów i budynków dotyczące wspomnianej działki są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym i zawierają błędne dane. W ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej na podstawie ustawy – Prawo wodne działka figuruje jako rów melioracyjny z urządzeniami wykonanymi jako część zadania inwestycyjnego „Łososina Czarne Stoki". Skarb Państwa, który w poprzednich latach został wpisany do rejestrów ewidencyjnych jedynie jako władający wspomnianą działką, nie mógł się aktualnie stać jej samoistnym posiadaczem. A ŚZMiUW podmiotem gospodarującym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w imieniu marszałka województwa wykonującego rządowe zadania zlecone – argumentował ŚZMiUW. Rów powinien być utrzymywany w należytym stanie przez jego właściciela, czyli przez powiat.

WSA stwierdził, że jeżeli starosta miał zastrzeżenia do prawidłowości wpisu o rodzaju wody na działce, powinien przeprowadzić odrębne postępowanie z udziałem ŚZMiUW. Jeżeli w aktualnej ewidencji działka jest wpisana jako rów, to dopóki ten wpis nie ulegnie zmianie, nie można ustalać, że jest to woda płynąca, której właścicielem jest Skarb Państwa. Sąd uchylił obie zaskarżona decyzje, a sprawa musi być rozpoznana ponownie.

sygnatura akt: II SA/Ke 761/16

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: d.frey@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA