fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Rozliczenie VAT przez gminę w związku z montażem instalacji solarnych w prywatnych domach

123RF
Wpłaty mieszkańców na poczet montażu solarów są opodatkowane VAT, a późniejsze przekazanie solarów mieszkańcom nie podlega opodatkowaniu.

W interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2016 r., sygn. 1061-IPTPP1.4512.277.2016.1.ŻR dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął kwestię rozliczenia dla potrzeb VAT realizowanej przez gminę inwestycji polegającej na montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, będących własnością mieszkańców gminy. Inwestycja zostanie sfinansowana częściowo ze środków unijnych (do 85 proc. kwoty całkowitych wydatków) oraz z wkładu własnego wnoszonego przez mieszkańców gminy w wysokości od 15 proc. do 35 proc. zakładanych kosztów montażu. Instalacje, zasadniczo, będą montowane na budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. Jednakże w wyjątkowych w przypadkach związanych z ograniczeniami technicznymi, urządzenia będą instalowane na budynkach gospodarczych znajdujących się przy budynku mieszkalnym lub na stelażu w przydomowym ogrodzie. W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, gmina zadała pytanie, czy otrzymane wpłaty od mieszkańców z tytułu wkładu własnego w ramach planowanej inwestycji, powinny być opodatkowane VAT, a jeżeli tak, to według jakiej stawki podatkowej.

Dodatkowo, gmina zwróciła się z zapytaniem, czy przekazanie przez nią po pięciu latach od zakończenia projektu prawa własności kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych i pomp ciepła na rzecz mieszkańców, za kwotę wniesionego wkładu własnego, podlega opodatkowaniu oraz według jakiej stawki podatkowej.

Gmina zaprezentowała stanowisko, że otrzymane wpłaty od mieszkańców na montaż wymienionych urządzeń w ramach budynków mieszkalnych powinny być opodatkowane według stawki VAT 8 proc., a jeżeli zostaną zainstalowane na dachu budynku gospodarczego lub w przydomowym ogrodzie, to należy zastosować stawkę 23 proc. VAT. Jednocześnie, gmina uznała, że przeniesienie prawa własności instalacji na rzecz właścicieli budynków po pięciu latach od realizacji projektu nie będzie podlegało opodatkowaniu ze względu na to, że mieszkańcy nie będą dokonywali dodatkowych płatności na rzecz gminy z tego tytułu.

Dyrektor izby skarbowej uznał stanowisko gminy za prawidłowe, jednak z innych przyczyn niż wskazano w uzasadnieniu gminy. W ocenie organu podatkowego, działania gminy wykonywane po pięciu latach nie stanowią odrębnej czynności. W związku z tym w przedmiotowej sprawie czynnością podlegającą opodatkowaniu nie będzie samo przekazanie przez gminę prawa własności instalacji, które nastąpi po pięciu latach od zakończenia projektu, lecz świadczenie przez gminę usługi montażu tychże instalacji.

Organ interpretacyjny podkreślił, że opodatkowaniu VAT podlega konkretna czynność (dostawa towarów lub usługa), a nie zapłata. Jednak aby dana czynność podlegała opodatkowania musi istnieć bezpośredni związek między tą czynnością a wynagrodzeniem za nią. W tym kontekście organ podatkowy zaznaczył, że także czynności wykonane „po kosztach" świadczenia, bądź poniżej tych kosztów, są czynnościami odpłatnymi, o ile pobrano jakiekolwiek wynagrodzenie z tego tytułu. Dyrektor izby skarbowej uznał, że w zakresie montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, gmina na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o VAT wchodzi w rolę świadczącego usługę. Zdaniem organu, wpłaty mieszkańców będą pozostawały w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanym na rzecz tychże mieszkańców. Zatem dokonane wpłaty mieszkańców stanowią zaliczki na poczet przyszłej usługi, której zakończenie nastąpi po upływie pięciu lat od montażu. Jednocześnie jednak działania gminy wykonywane po pięciu latach nie stanowią odrębnej czynności – zatem przedmiotem opodatkowania nie będzie samo przekazanie przez gminę po pięciu latach prawa własności urządzeń na rzecz mieszkańców, lecz usługa montażu.

Natomiast odnośnie do kwestii właściwej stawki podatkowej, organ stwierdził, że ww. czynności, co do zasady, będą opodatkowane 8 proc. stawką VAT – gdy montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych będzie wykonany na dachu bądź poprzez przytwierdzenie do ścian budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni nieprzekraczającej 300m2, a pompy ciepła do ogrzewania budynków, montowane będą w kotłowniach ww. budynków w ramach ich termomodernizacji. Dodatkowo, budynki muszą stanowić obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy o VAT. Natomiast w przypadku montażu urządzeń poza budynkiem mieszkalnym (ze względów technicznych) gmina powinna zastosować stawkę 23 proc. VAT.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, starszy menedżer w MDDP

Stanowisko zaprezentowane w opisanej interpretacji jest moim zdaniem słuszne. Organ podatkowy zasadnie uznał, że wpłaty mieszkańców stanowią wynagrodzenie za czynność opodatkowaną, choć wątpliwości budzi uznanie za przedmiot tej czynności jedynie usługi montażu, bez samej dostawy urządzeń. Mamy tutaj do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, które w ramach kwoty wniesionego przez mieszkańców wkładu obejmuje zarówno montaż solarów, jak i przekazanie ich na własność mieszkańcom po upływie 5 lat. Ocena tego, które świadczenie jest dominujące i powinno wyznaczać zasady VAT, zależy od szczegółowych okoliczności sprawy, których organ nie przeanalizował w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Prawidłowe jest jednak przyznanie prawa do zastosowania stawki obniżonej w przypadku montażu urządzeń na budynkach mieszkalnych spełniających przesłanki definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Natomiast instalacja urządzeń w obrębie tzw. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu nie korzysta z preferencyjnej stawki VAT, co wynika z ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych (por. uchwała NSA z 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 7/12). Istotną konsekwencją wynikającą dla gminy z uznania wpłat mieszkańców za wynagrodzenie z tytułu czynności opodatkowanych VAT, jest prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizowaną inwestycją. Bez znaczenia pozostaje fakt, że mieszkańcy pokrywają jedynie część (15 proc.) wydatków inwestycyjnych dotyczących montażu solarów na ich posesji. Prawo do odliczenia przez podatnika pełnej kwoty podatku VAT w sytuacji, gdy dokonuje on sprzedaży poniżej poniesionych kosztów, potwierdził niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 22 czerwca br. w sprawie C-267/15 (Gemeente Woerden).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA