fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Przez formalności doktorant nie dostał wyższego stypendium

123RF
By otrzymać wyższe stypendium, nie wystarczy złożyć wniosku. Trzeba go sporządzić na właściwym formularzu.

Doktorant Maciej B. (dane zmienione), uczestnik IV roku stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, złożył „Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników II–IV roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017".

W tym okresie na Uniwersytecie złożono 246 takich wniosków, wszystkie na prawidłowym formularzu, wprowadzonym zarządzeniem rektora z 3 marca 2016 r. i od tej chwili dostępnym na stronie internetowej uczelni, jak i w studium doktoranckim.

Wyjątkiem był wniosek Macieja B., złożony na druku, który był stosowany w roku akademickim 2015/2016, znacząco różnym od formularza obowiązującego obecnie. Zdaniem rektora uniemożliwiło to weryfikację osiągnięć doktoranta przez wydziałową komisję doktorancką i spowodowało, że wniosek został odrzucony.

Z powodu złożenia wniosku na niewłaściwym druku nie została bowiem zachowana podstawowa przesłanka ubiegania się o stypendium w postaci wymaganych podpisów i oświadczeń potwierdzających osiągnięcia doktoranta i zgodność wniosku ze stanem faktycznym. To właśnie wspomniane podpisy i oświadczenia są podstawą do ubiegania się o przyznanie czy zwiększenie stypendium doktoranckiego.

Rektor zdecydował również, że nie można wezwać doktoranta do uzupełnienia w terminie siedmiu dni, jak przewidują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, braków formalnych wniosku. Nieprawidłowy druk, który nie mógł zostać uznany za dokument uprawniający do ubiegania się o stypendium, nie podlega dalszemu procedowaniu – rozstrzygnął rektor

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Maciej B. wytknął, że w razie stwierdzenia braków formalnych zamiast wydawać postanowienie o odrzuceniu wniosku, należało wezwać doktoranta do uzupełnienia braków formalnych pisma poprzez złożenie wniosku na aktualnym formularzu. Na podstawie art. 207 prawa o szkolnictwie wyższym do decyzji podjętych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. Skutkiem tego jest konieczność stosowania w takich sprawach podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Zdaniem Macieja B. w jego sprawie rażąco je naruszono.

WSA stwierdził, że postępowanie w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego powinno być prowadzone z uwzględnieniem przepisów k.p.a. Wszystkie gwarancje, jakie na jego podstawie przysługują adresatowi decyzji administracyjnej, winny mieć zastosowanie także do adresatów decyzji, podejmowanych przez organy uczelni w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów. Ma to zapewnić właściwą procedurę i zachowanie uprawnień strony przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki szkoły wyższej. Wydając zaskarżone postanowienie, rektor nie podporządkował się procedurze uregulowanej w k.p.a. i wydał rozstrzygnięcie niemające umocowania w przepisach i regulacjach uczelnianych – orzekł WSA. I z tego powodu uchylił rozstrzygnięcia rektora. Władze uczelni mają ponownie zająć się sprawą.

sygnatura akt: IV SA/Gl 379/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA