fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Koronawirus: zawieszenie zajęć w szkołach - MEN zaleca dyrektorom, rodzicom, uczniom

Adobe Stock
Od 12 do 25 marca przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. MEN wyjaśnia skutki tej decyzji dla nauczycieli, rodziców i uczniów oraz rekomenduje samodzielną naukę w domu.

Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

- poradni psychologiczno-pedagogicznych;

- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

- młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

- przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

- szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

- szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Czytaj też: Rząd na 14 dni zamyka uniwersytety, szkoły, przedszkola i żłobki w Polsce

Zalecenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli

MEN wyjaśnia dyrektorom szkół, że 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Z kolei od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych w ogóle mają nie przychodzić do szkół. Od poniedziałku, 16 marca br. mają nie przychodzić wychowankowie i uczniowie do pozostałych szkół i przedszkoli.

Dyrektorzy powinni niezwłocznie poinformować  uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o ograniczeniu funkcjonowania placówki i o tym, jak będą wyglądały kolejne dni. Mogą to zrobić w dzienniku elektronicznym lub innymi środkami komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Należy też wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu w szkole.

Nauczyciele mają pozostać w gotowości do pracy. Dyrektor może poprosić ich o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu.

- Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów - pisze MEN.

MEN rekomenduje wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań: dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej, mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Dyrektorzy szkół powinni na bieżąco śledzić  komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz sprawdzać komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rekomendacje dla rodziców

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Można zatem przywieźć dziecko do placówki zanim zorganizuje się opiekę dla niego.

MEN prosi rodziców o  zachęcanie dziecka do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

W przypadku dzieci w wieku do 8 lat, rodzicowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS na czas zamknięcia przedszkola lub szkoły do 14 dni. 

Aby otrzymać zasiłek, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS (plik docx 15kb).

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

Osobom, które będą opiekować się dzieckiem należy przekazać podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Należy przestrzegać rygorystycznie  zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają członkowie rodziny i śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dla uczniów

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA