fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Najlepsze uczelnie i wydziały ekonomiczne. Zasady rankingu

Adobe Stock
W tegorocznej, III już edycji naszego rankingu, podobnie jak w jego dwóch pierwszych edycjach, braliśmy pod uwagę uczelnie i wydziały mogące prowadzić pełne, trójstopniowe studia ekonomiczne. Porównaliśmy je na podstawie wyników uzyskanych w czterech kategoriach: jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów.

CO i JAK OCENIALIŚMY

Każdej z tych kategorii przyznaliśmy określoną liczbę punktów, przyporządkowując też im odpowiednie wagi. Przy czym w rankingu uczelni ekonomicznych braliśmy pod uwagę wszystkich absolwentów, studentów i pracowników, natomiast w przypadku wydziałów uwzględnialiśmy tylko tych z kierunków, gdzie wiodąca była dyscyplina z dziedziny nauk ekonomicznych.

W tym roku, za radą kapituły, która czuwała nad merytoryczną jakością zestawienia, wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w ocenie uczelni i wydziałów. Dotyczą one zarówno wag przypisanych poszczególnym kategoriom, jak również ich elementów składowych i przypisanych im punktów.

Zgodnie z trendem wyznaczanym przez międzynarodowe rankingi, w tym zestawienia dziennika „Financial Times" kategorią, która w tym roku najbardziej zaważyła na wynikach naszego zestawienia (można było za nią dostać 40 proc. punktów wobec 30 proc. przed rokiem) jest ta dotycząca karier absolwentów. Dodaliśmy też w niej trzeci element – dynamikę względnego wskaźnika zarobków absolwentów z kolejnych roczników. Obniżyliśmy natomiast nieco wagę jakości nauczania (z 35 do 25 proc.), która w tym roku jest drugą co do ważności kategorią.

Zgodnie z sugestiami kapituły wprowadziliśmy też nieco zmian w jej elementach składowych; w tym roku oddzielnie porównujemy liczbę profesorów i doktorów habilitowanych na tysiąc studentów. Dodatkowo, zamiast wskaźników mierzących retencję (odsetka studentów, którzy zaczęli naukę i kontynuowali ją w kolejnym roku oraz liczby absolwentów studiów I stopnia kontynuujących naukę na studiach magisterskich) porównujemy teraz liczbę studentów zrekrutowanych na studia II stopnia z zewnątrz jednostki dydaktycznej oraz relację liczby studentów na studiach III stopnia do liczby pozostałych studentów. Wagi pozostałych kategorii (potencjał naukowy i umiędzynarodowienie) pozostały bez zmian.

Wprowadzone w tym roku zmiany sprawiły natomiast, że wyniki obecnego zestawienia nie są do końca porównywalne z wynikami z poprzednich edycji rankingu.

Poniżej przedstawiamy skład poszczególnych kategorii:

KARIERY ABSOLWENTÓW – 40 proc.

 •  Średnie zarobki absolwentów w relacji do średniego wynagrodzenia w powiatach zamieszkania absolwentów (dla absolwentów rocznika 2016)
 • Dynamika względnego wskaźnika zarobków absolwentów z 2016 w rok po uzyskaniu dyplomu do względnego wskaźnika zarobków absolwentów z 2015 w rok po uzyskaniu dyplomu.
 • Średni czas poszukiwania pracy w pierwszym roku po studiach (dla absolwentów rocznika 2016, tj. z najnowszego badania ELA 2018)

Kariery absolwentów porównaliśmy na podstawie wyników ogólnopolskiego badania o ekonomicznych losach absolwentów polskich uczelni (ELA), w tym najnowszej edycji ELA z 2018 r.

JAKOŚĆ NAUCZANIA – 25 proc.

 • Liczba przyjętych na studia laureatów olimpiad na 1000 przyjętych studentów za ostatnie dwa lata
 • Liczba przyjętych na studia za ostatni rok akademicki (2017/18) do liczby kandydatów
 • Liczba profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów na 1000 studentów; według stanu na 31 grudnia 2017 r.
 • Liczba studentów spoza uczelni zrekrutowanych na studia II stopnia
 • Liczba studentów na studiach III stopnia (doktorantów) do liczby studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

POTENCJAŁ NAUKOWY – 20 proc.

 • Liczba grantów otrzymanych do wnioskowanych za ostatnie 3 lata (NCN; MNiSW)
 • Stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego) nadane w 2017 roku
 • Liczba czasopism wydawanych w 2017 roku
 • Liczba artykułów z listy A, B, C opublikowanych w 2017 r. (propagacja z listy czteroletniej z ostatniej parametryzacji)
 • Środki z projektów badawczych w przeliczeniu na pracowników uczelni (wartość środków przyznanych na rok 2017 w relacji do średniej liczby pracowników etatowych w 2017 r.

UMIĘDZYNARODOWIENIE – 15 proc.

 • Liczba studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej w dwóch ostatnich latach do liczby studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, według stanu na dzień 31.12.2017 (ranking uczelni)
 • Liczba studentów, doktorantów, i nauczycieli akademickich przyjeżdżających na uczelnię w ramach wymiany międzynarodowej w dwóch ostatnich latach do liczby studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, według stanu na dzień 31.12.2017 (ranking uczelni)
 • Liczba studentów cudzoziemców do liczby wszystkich studentów – dla kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych, według stanu na dzień 31.12.2017 (ranking wydziałów).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA