fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, NBP, TVP - plan kontroli NIK na 2020 r.

adobestock
Najwyższa Izba Kontroli podała plan kontroli na 2020 rok. Kontrolerzy sprawdzą m.in. co robią organy administracji publicznej, by wyeliminować z ruchu drogowego pijanych kierowców i jak przygotowane jest państwo w obliczu realnego zagrożenia epidemią.

NIK chce skontrolować w 2020 r. działania organów państwa na rzecz bezpieczeństwa obywateli i to w kilku aspektach.  Kontrolerzy będą sprawdzać, czy odpowiednie organy i służby należycie wywiązują się z postawionych zadań w zakresie skutecznej eliminacji z dróg pijanych kierowców. Nietrzeźwi lub odurzeni kierowcy to problem i nie ma dnia, by nie stwarzali zagrożeń dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu drogowego. Coroczne raporty po każdej dłuższej przerwie świątecznej to bolesne statystyki.

NIK przyjrzy się też bezpieczeństwu państwa i jego wysokich funkcjonariuszy. Kontrola ma ustalić, czy Siły Zbrojne RP są w stanie szybko osiągnąć pełną gotowość mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kontrolerzy zaplanowali również audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań.

Z bezpieczeństwem wiąże się również stan finansów państwa. NIK zaplanowała m.in. dwie kontrole dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Jedna dotyczy wykonania założeń polityki pieniężnej w 2019 r. i ma odpowiedzieć na pytanie, czy NBP prawidłowo realizował założenia Rady Polityki Pieniężnej określone na rok 2019. Druga z kolei ma sprawdzić, czy sam NBP prawidłowo, przejrzyście i gospodarnie zarządzał swoimi finansami w latach 2015–2020. Wokół pensji niektórych pracowników NBP były kontrowersje. Temat kontroli obejmuje więc okres szerszy. Pozwoli przyjrzeć się funkcjonowaniu gospodarki finansowej naszego banku centralnego w perspektywie kilkuletniej.

Bezpieczeństwo to w ocenie NIK również zdrowie. W związku z pojawieniem się w Europie koronawirusa prezes NIK Marian Banaś podjął decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu kontroli rozpoznawczej. NIK sprawdzi jak przygotowane jest państwo do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią. Kontrola obejmie wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami a przeprowadzona zostanie w wytypowanych szpitalach, na lotniskach, w portach morskich, w jednostkach ratownictwa medycznego i stacjach SANEPIDU. Skontrolowane zostanie także Ministerstwo Zdrowia i wojewodowie, którzy odpowiadają za przygotowanie i koordynację działań w takich sytuacjach.

Poza tym NIK sprawdzi, jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu zadania w 2019 r. Kontrolerzy przyjrzą się też z wnikliwością, czy taryfikacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przebiega prawidłowo i jak NFZ rzetelnie korzysta z wycen tych świadczeń. Wyniki kontroli pomogą wyciągnąć długofalowe wnioski i zaplanować przyszłe działania tak, aby Polacy mogli lepiej i szybciej się leczyć.

Pod lupą NIK będzie też bilans energetyczny i gospodarka surowcowa. Zasobów nie przybywa, stąd konieczność intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). Kontrolerzy zbadają, czy bariery w rozwoju systemu wykorzystywania OZE są skutecznie likwidowane. Izba przyjrzy się też systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi i transgranicznemu przemieszczaniu odpadów. Jego prawidłowe funkcjonowanie to także gwarancja należytej dbałości o to, w jakich warunkach ekologicznych żyjemy.

Stan środowiska naturalnego ma decydujący wpływ na obszarze upraw rolnych i hodowli. Stąd w planie rocznym na rok 2020 znalazła się kontrola efektywności działań mających zapobiegać niedoborom wody w rolnictwie. Polska pustynnieje, dlatego zagadnienie to należy do jednego z najpilniejszych spraw do zbadania.

Wśród przewidzianych w Planie pracy NIK na rok 2020 kontroli znajdą się też m.in. badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych.

W sumie NIK planuje ok. 90 kontroli na 2020 r. Najważniejszą, doroczną kontrolą jest kontrola wykonania budżetu państwa, która już się rozpoczęła. NIK przeprowadzi także następne audyty Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Izba jest od roku audytorem zewnętrznym OECD i funkcję tę będzie pełnić jeszcze przez trzy lata.

Oprócz kontroli planowych NIK regularnie przeprowadza też kontrole doraźne – kontrolerzy pojawiają się w kilkuset podmiotach rocznie. Tak będzie i w 2020 r.. Obszary i tematy tych kontroli są zawsze wynikiem decyzji Izby podjętych w efekcie sygnałów o nieprawidłowościach nadsyłanych przez organizacje społeczne, obywateli i parlamentarzystów. NIK uważnie wsłuchuje się też w rady ekspertów w różnych ważnych społecznie dziedzinach.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA