fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Banki. Inaczej liczony koszt bezpieczeństwa

Bloomberg
Od 1 stycznia składki na BFG są wyliczane w zupełnie nowy sposób. Najbardziej dotknie to banki z dużym portfelem kredytów frankowych.

Pojawił się projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie sposobu określania profilu ryzyka banków i uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dokument czeka na podpis ministra.

Istotne zmiany

Od 2017 roku szykują się duże zmiany w sposobie ustalania składek na BFG. Zgodnie z nową ustawą o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji kwota składek przypadająca na dany kwartał od każdego podmiotu będzie indywidualnie wyliczana przez BFG i podawana co kwartał (będzie płatna również co kwartał, tak jak począwszy od 2016 roku).

W poprzednich latach składki oparte były na tzw. aktywach ważonych ryzykiem oraz na wymogu kapitałowym (czyli wartości pieniędzy, które banki muszą posiadać do udzielania kredytów). Teraz wysokość składek będzie wyznaczana z uwzględnieniem dwóch kryteriów. Pierwszym jest tzw. podstawa naliczania, czyli wartości środków gwarantowanych w instytucji według stanu na koniec poprzedniego kwartału (to de facto wielkość depozytów banku objętych gwarancją BFG). Drugie kryterium to profil ryzyka danej instytucji, który uwzględnia ocenę ryzyka w obszarach kapitału, płynności i źródeł finansowania, jakości aktywów, modelu zarządzania działalnością oraz potencjalnych strat dla BFG na wypadek spełnienia warunku gwarancji. Kryterium ryzyka będzie korygowało ostateczną wielkość opłaty banku (zarówno w górę, jak i w dół)

Dzięki rozporządzeniu ministra, które musi zostać jeszcze zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, wiadomo już dokładnie, jakie kryteria będą stosowane przy ocenie ryzyka banków i wysokości płaconych przez nie składek. Czasu na dokończenie formalności nie ma jednak wiele, bo obowiązek wniesienia składki za I kwartał powstał z dniem 1 stycznia i według informacji BFG, przedstawionych w listopadzie, wyznaczenie konkretnych kwot składek dla poszczególnych banków na ten okres nastąpi między 1 a 10 marca, zaś przewidywany termin wpłat to okres między 10 a 31 marca. – Następne składki będą wnoszone sukcesywnie w kolejnych kwartałach. Terminy ich wnoszenia zostaną określone przez radę BFG – mówi Artur Radomski, dyrektor biura zarządu BFG.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że w zakresie oceny profilu ryzyka BFG będzie stosować następujące minimalne wagi w odniesieniu do kategorii ryzyka: kapitał (18 proc.), płynność i finansowanie (18 proc.), jakość aktywów (13 proc.), model prowadzenia działalności i zarządzanie (13 proc.), potencjalne straty funduszu (13 proc.). W wymienionych kategoriach używane będą takie parametry jak wskaźnik dźwigni, pokrycia kapitałem, wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1, wskaźnik pokrycia wypływów netto oraz stabilnego finansowania netto, wskaźnik jakości kredytów, stopa zwrotu z aktywów, udział aktywów ważonych ryzykiem oraz wskaźnik relacji aktywów nieobciążonych ryzykiem do środków gwarantowanych. Fundusz może wprowadzić dodatkowe wskaźniki ryzyka dla niektórych kategorii.

Zmiana sposobu naliczania składek wiąże się także z likwidacją opłaty ostrożnościowej, którą zastąpi składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. – Informacja na temat wysokości składki rocznej podawana jest do wiadomości banków do 1 maja 2017 r. Składka ta jest płatna w III kwartale 2017 r. Konkretny termin będzie przekazany decyzją Rady Funduszu. 1 lipca 2017 r. stanowi dzień ustalenia obowiązku wniesienia składki – dodaje Radomski.

Komu wzrośnie koszt?

Zdaniem analityków na razie jest zbyt wcześnie, aby precyzyjnie oszacować łączny koszt składek, które w tym roku banki zapłacą do BFG. W 2016 r. łączna wartość składek sięgnęła prawdopodobnie około 2,25 mld zł, czyli była nieznacznie wyższa niż w 2015 r. Wyższe składki mogą zapłacić m.in. banki mające duży udział kredytów frankowych w bilansie, w skali sektora zmiany nie powinny być duże.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA