fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 maja 2019 r.

• art. 1 pkt 3 ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (DzU z 10 kwietnia 2018 r., poz. 696)
• niektóre przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1115)
• § 5 ust. 2 rozporządzenie ministra finansów z 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (DzU z 6 sierpnia 2018 r., poz. 1487)
• § 5 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 19 września 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (DzU z 28 września 2018 r., poz. 1849)
• art. 4 pkt 2 lit. b i pkt 3 ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (DzU z 31 października 2018 r., poz. 2077)
• ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (DzU z 10 kwietnia 2019 r., poz. 675)
• art. 5 ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 kwietnia 2019 r., poz. 694)
• rozporządzenie ministra cyfryzacji z 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (DzU z 16 kwietnia 2019 r., poz. 699)
• rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (DzU z 16 kwietnia 2019 r., poz. 703)
• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (DzU z 16 kwietnia 2019 r., poz. 704)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom (DzU z 16 kwietnia 2019 r., poz. 705)
• ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024 (DzU z 16 kwietnia 2019 r., poz. 708)
• § 1 pkt 5 w zakresie § 8b ust. 1 rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne (DzU z 18 kwietnia 2019 r., poz. 720)
• art. 107 pkt 7 i 8 ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 730)
• niektóre przepisy rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 731)
• niektóre przepisy rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 732)
• niektóre przepisy rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa (DzU z 19 kwietnia 2019 r., poz. 733)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb (DzU z 23 kwietnia 2019 r., poz. 739)
• rozporządzenie ministra finansów z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (DzU z 24 kwietnia 2019 r., poz. 745)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (DzU z 26 kwietnia 2019 r., poz. 766)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (DzU z 26 kwietnia 2019 r., poz. 767)
• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 797)
• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 798)
• rozporządzenie ministra przedsiębiorczości i technologii z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 800)
• rozporządzenie ministra finansów z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 802)
• rozporządzenie ministra finansów z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 804)
• rozporządzenie ministra finansów z 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 805)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU z 29 kwietnia 2019 r., poz. 807) • rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 808)
• rozporządzenie ministra cyfryzacji z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 809)
• rozporządzenie ministra finansów z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 810)
• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 811)
• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 812)
• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 813)
• rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących – z wyjątkiem § 9 ust. 3 i 4 który wejdzie w życie 1 lipca (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 816)
• rozporządzenie ministra środowiska z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaświadczenia o zużytym sprzęcie (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 818)
• rozporządzenie ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (DzU z 30 kwietnia 2019 r., poz. 819)
• rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (DzU z 30
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA