Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pierwszorazowe wydanie dokumentacji medycznej lecznice nie mogą pobierać opłat  od pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów), a także - zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia - osób upoważnionych przez pacjenta.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy pacjent, przedstawiciel lub osoba upoważniona zwraca się o dokumenty po raz kolejny w żądanym zakresie. To oznacza, że jeżeli pacjent otrzymał już część dokumentacji medycznej bezpłatnie, to przy kolejnym wydaniu nie będzie płacił tylko za te dokumenty, których nie dostał wcześniej.

Wysokość opłaty ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Przy czym nie może ona przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis ten wiąże wysokość opłaty z ogłaszanym przez GUS przeciętnym wynagrodzeniem w poprzednim kwartale. Nowe opłaty obowiązują począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich ogłoszenie.

Nowe stawki przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł. To oznacza, że opłata za drugie i kolejne udostępnienie dokumentacji w żądanym zakresie od 1 września wyniesie:

1) za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 12,31 zł,

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,43 zł,

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,46 zł.

Bezpłatne jest udostępnienie dokumentacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Kiedy przychodnia ma prawo zniszczyć papierową dokumentację medyczną?